πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Κινητικότητα στο Δημόσιο: Λεπτομερής ανάλυση του epoli.gr της νέας εγκυκλίου του ΥΠΕΣ

Σε συνέχεια των αναλυτικών άρθρων, που δημοσιεύθηκαν προ δύο εβδομάδων στο epoli.gr [ακολουθούν ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ] αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο, παρουσιάζουμε σήμερα τις διευκρινήσεις επί του νέου νομικού πλαισίου που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17.01.2020 εγκύκλιό του. [επισυνάπτεται]
Με τον πρόσφατο νόμο 4647/2019 τροποποιήθηκαν τα ά. 42 έως 44 του ν. 4440/2016. Οι αλλαγές που επήλθαν αναφέρονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα άρθρα της ιστοσελίδας μας. Με την εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο σε όλους τους φορείς που μετέχουν στην κινητικότητα, διευκρινίστηκαν περαιτέρω οι ανωτέρω διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν πλέον.
Επιγραμματικά, λοιπόν, σήμερα, το epoli.gr αναλύει και αναφέρει τα εξής:
 • Η πρώτη σημαντική διευκρίνιση αφορά στο ότι οι αλλαγές στο σύστημα κινητικότητας αφορούν και τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας, δηλαδή τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019.
 • Πλέον δικαιούνται απόσπασης ή μετάταξης σε χρόνο μικρότερο της διετίας από την προηγούμενη απόσπαση ή μετάταξη και όσοι επικαλούνται λόγους υγείας.
 • Όπου στο νόμο η δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης συναρτάται με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θα πρέπει να έχει γίνει κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 • Το αναγκαίο ελάχιστο ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων του φορέα προέλευσης υπαλλήλου που ζητά να ενταχθεί στην κινητικότητα θα πρέπει να ανέρχεται στο προβλεπόμενο στο νόμο ποσοστό τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο λήψης της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης.
 • Για να υπολογιστεί το ελάχιστο αυτό ποσοστό, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν εκσυγχρονιστεί οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο αμιγώς ο κλάδος/ειδικότητα του υπαλλήλου, αλλά και κάθε άλλος παρεμφερής κατ’ ονομασία κλάδος/ειδικότητα.
 • Για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού υπάλληλοι με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπολογίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο.
 •  Για να επιτραπεί η συμμετοχή υπαλλήλου στην κινητικότητα, ο εν λόγω υπάλληλος δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός υπηρετών υπάλληλος του φορέα προέλευσης που υπηρετεί στον συγκεκριμένο κλάδο. Για την εξέταση της μοναδικότητας θα λαμβάνονται υπόψει και παρεμφερείς κλάδοι.
 • Για τη μετάταξη ή απόσπαση των υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου.
 • Υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα μπορούν να αποσπασθούν ή μεταταχθούν για λόγους υγείας μόνο σε αντίστοιχες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλου φορέα.
 • Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μία ή περισσότερες φορές για όσο χρόνο υφίσταται ο λόγος υγείας.
 • Η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό με την εξαίρεση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίοι μπορεί να μετατάσσονται αμοιβαία και πριν την πάροδο της διετίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();