Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δήμων για τη δημιουργία παιδικών σταθμών

Με πρόσφατη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νόμο για την καθιέρωση του επιδόματος γέννησης (άρθρο 23 Ν.4659/2020), το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευρύνει τη δυνατότητα των δήμων να αξιοποιήσουν χρηματοδότηση μέσω της ΕΕΤΑΑ τόσο για την αξιοποίηση του κτηριακού τους αποθέματος για δημιουργία βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών στους ΟΤΑ που δεν υφίστανται τέτοιες δομές, όσο και για τη δημιουργία επιπλέον δομών σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν.

Ειδικότερα στο άρθρο 23 του Ν.4659/2020 αναφέρονται τα εξής:
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4520/2018

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) προστίθενται τρία εδάφια και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης σε Δήµους των οποίων οι υπηρεσίες ή νοµικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, υλοποιείται πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήµο, µε έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος εντός του έτους 2018.

Δήµοι ή νοµικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία τέτοιων δοµών προσχολικής φροντίδας, µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Κατ΄ εξαίρεση, οι Δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα αυτών του πίνακα της παραγράφου 2.4 της υπ’ αρ. Δ 11/οικ. 21568/620/12.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1409), όπως ισχύει, µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης µέχρι τις 31.12.2020.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();