πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δήμων για τη δημιουργία παιδικών σταθμών

Με πρόσφατη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νόμο για την καθιέρωση του επιδόματος γέννησης (άρθρο 23 Ν.4659/2020), το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευρύνει τη δυνατότητα των δήμων να αξιοποιήσουν χρηματοδότηση μέσω της ΕΕΤΑΑ τόσο για την αξιοποίηση του κτηριακού τους αποθέματος για δημιουργία βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών στους ΟΤΑ που δεν υφίστανται τέτοιες δομές, όσο και για τη δημιουργία επιπλέον δομών σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν.

Ειδικότερα στο άρθρο 23 του Ν.4659/2020 αναφέρονται τα εξής:
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4520/2018

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) προστίθενται τρία εδάφια και η παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης σε Δήµους των οποίων οι υπηρεσίες ή νοµικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, υλοποιείται πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήµο, µε έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος εντός του έτους 2018.

Δήµοι ή νοµικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία τέτοιων δοµών προσχολικής φροντίδας, µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Κατ΄ εξαίρεση, οι Δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα αυτών του πίνακα της παραγράφου 2.4 της υπ’ αρ. Δ 11/οικ. 21568/620/12.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1409), όπως ισχύει, µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης µέχρι τις 31.12.2020.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();