πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Ο.Τ.Α.: Τα κριτήρια του νέου νόμου [Μέρος Β’]

Μετά το Α' Μέρος και τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν επικεφαλής των οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α., σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει - αναλύει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των Προϊσταμένων όλων των μονάδων διοίκησης.
Τα κριτήρια διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, κοινές για όλους.

Το συνολικό άθροισμα των μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος από κάθε ομάδα κριτηρίων του κατωτέρω Πίνακα 1 πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του κατωτέρω Πίνακα 2 και έτσι εξάγεται η συνολική βαθμολογία με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Πίνακας 1
Βαθμολόγηση κριτηρίων
Τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης*
Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων******* ευθύνης*
Αξιολόγηση*

Συνέντευξη

Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 100 μόρια
Πραγματική δημόσια υπηρεσία στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης: 1,5 μόριο ανά μήνα με ανώτατο όριο τους 396 μήνες
Μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας******
Δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου του ά. 89 του ν. 3584/2007. Η συνέντευξη περιλαμβάνει δύο σκέλη, κάθε ένα εκ των οποίων μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου
Δεύτερος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 30 μόρια
Προϋπηρεσία εκτός δημόσιου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το ά. 102 του ν. 1584/2007: 1 μόριο ανά μήνα με ανώτατο όριο τους 84 μήνες


Συναφής** μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 200 μόρια
Άσκηση καθηκόντων ευθύνης***** επιπέδου Τμήματος: 3 μόρια για κάθε πλήρη**** μήνα με ανώτατο όριο τους 120 μήνες


Μη συναφής** μεταπτυχιακός τίτλος: 70 μόρια
Άσκηση καθηκόντων ευθύνης***** επιπέδου Διεύθυνσης: 4 μόρια για κάθε πλήρη**** μήνα με ανώτατο όριο τους 120 μήνες


Δεύτερος και κάθε επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος (συναφής ή μη): 50 μόρια ανά τίτλο
Άσκηση καθηκόντων ευθύνης***** επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης: 5,5 μόρια για κάθε πλήρη**** μήνα με ανώτατο όριο τους 120 μήνες


Συναφής** μεταπτυχιακός τίτλος που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών (ά. 46 ν. 4485/2017): 150 μόριαΕπιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: 275 μόριαΣυναφές** διδακτορικό δίπλωμα: 350 μόριαΜη συναφές** διδακτορικό δίπλωμα: 100 μόριαΔεύτερο και κάθε επιπλέον διδακτορικό δίπλωμα (συναφές ή μη): 70 μόρια ανά τίτλοΠιστοποιημένη επιμόρφωση*** και επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημόσιων υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης: 5 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 20 μόριαΠιστοποιημένη γλωσσομάθεια (με ανώτατο όριο τα 100 μόρια):
i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας: 50 μόρια,
ii) η πολύ καλή γνώση: 30 μόρια,
iii) η καλή γνώση: 10 μόριαΗ κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007: 30 μόρια* Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από αυτή την κατηγορία προσόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Αναφορικά με το κριτήριο της αξιολόγησης τα μόρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα χίλια κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).
** Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.
*** Η Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.  
**** Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας.
***** Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψήφιου Προϊσταμένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
****** Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνεται υπόψη.
******* Ως άσκηση καθηκόντων ευθύνης λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Πίνακας 2

Συντελεστής πολλαπλασιασμού μορίων ανά κατηγορία θέσης ευθύνης
Ομάδες κριτηρίων
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Προϊστάμενος Τμήματος
Τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης
25%
25%
35%
Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης
25%
25%
20%
Αξιολόγηση
10%
15%
20%
Συνέντευξη
40%
35%
25%
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων κάθε κατηγορίες γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();