πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Ο.Τ.Α.: Τι αλλάζει με το νέο νόμο (Ανάλυση - Μέρος Α’)

Με το ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.03.2020) επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αναφορικά με τον τρόπο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α.. Το epoli.gr θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο πλαίσιο επιλογής Προϊσταμένων, όπως αυτό διαμορφώθηκε πλέον με τον νέο νόμο.
Κατ’ αρχάς προβλέπεται ποια προσόντα θα πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν επικεφαλής των οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Ειδικότερα:

1. Για την επιλογή Προϊσταμένου σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Υπάλληλοι* κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και
να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον

ή
να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη

ή
να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον είτε να έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους**

ή
να  κατέχουν τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) έτη τουλάχιστον στον βαθμό αυτόν και είτε να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση είτε να έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους**
* Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας
** Όλως εξαιρετική επίδοση: Μ.Ο. βαθμολογίας 90 - 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

2. Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικών μονάδων (π.χ. Υποδιεύθυνσης) επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, εφόσον κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
Υπάλληλοι* κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και
να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον

ή
να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) έτη τουλάχιστον στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους**

ή
να κατέχουν τον βαθμό Α’ και να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον συνολικά

ή
να  κατέχουν τον βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) έτη τουλάχιστον  στον βαθμό αυτόν και να έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους **
* Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας
** Όλως εξαιρετική επίδοση: Μ.Ο. βαθμολογίας 90 - 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Υπάλληλοι* κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και
κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί δύο (2) τουλάχιστον φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

και
να κατέχουν τον βαθμό Α’ και να έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας

ή
να έχουν τον βαθμό Α’ και να έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος
* Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθούν και τα εξής σχετικά με το πρόσωπο των υποψηφίων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α.:
  • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
  • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταμένου, ούτε να τοποθετηθεί Προϊστάμενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για προβλεπόμενα στο Κώδικα αδικήματα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();