πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Ξεχωριστή η κατάσταση για τις δαπάνες για τον κορονοϊό από τους δήμους στο Υπ. Εσωτερικών

Αναλυτική κατάσταση με τα έσοδα και τις δαπάνες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που προκύπτουν στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν σε μηνιαία βάση στο υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρξει διακριτή παρακολούθηση δαπανών όλων των ΟΤΑ και φορέων τους καθώς και των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και οικονομίας από τον κορονοϊό, με βάση τη σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών (αρ. 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ).
Και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο αυτή καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση:

α) των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέκυψαν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 και

β) των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και τα λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε μηνιαία βάση, συμπληρωμένους τους πίνακες

«9Α. Έσοδα ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» του συνημμένου στο παρόν έγγραφο αρχείου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Ειδικά για την αποστολή των στοιχείων μηνός Μαρτίου 2020, η τελική προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στη ΔΟΙΚΤΑ παρατείνεται μέχρι την 27η Απριλίου 2020.

Θυμίζουμε προηγούμενο έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.
ΣΧΕΤ: Η αρ. 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ)
Με την ως άνω εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση α) των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέκυψαν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 και β) των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και τα λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε μηνιαία βάση, συμπληρωμένους τους πίνακες «9Α. Έσοδα ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» του συνημμένου στο παρόν έγγραφο αρχείου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του

Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.
Ειδικά για την αποστολή των στοιχείων μηνός Μαρτίου 2020, η τελική προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στη ΔΟΙΚΤΑ παρατείνεται μέχρι την 27η Απριλίου 2020.
Το παρόν έγγραφο και τα συνημμένα αρχεία είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα Υπουργείο \ Έγγραφα.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();