πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

ΥΠΕΣ: Aπόφαση για εκ περιτροπής εργασία & προσωπικό ασφαλείας (έγγραφο)

Δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση για την «Εφαρµογή επειγόντων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού.» Με την παρούσα απόφαση το ΥΠΕΣ ορίζει το τρόπο με τον οποίο θα γίνεται εργασία εκ περιτροπής, το προσωπικό ασφαλείας καθώς και τον τρόπο υποδοχής του κοινού.

Ειδικότερα:
1 Παροχή εργασίας εκ περιτροπής.

Το σύνολο των παρόντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµείς Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Μακεδονίας Θράκης και Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ιθαγενείας),
αφού αφαιρεθούν οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες ή λαµβάνουν άδειες ειδικού σκοπού, άδειες άνευ αποδοχών ή τελούν σε οποιαδήποτε άδεια βάσει παγίων διατάξεων, παρέχει αυτοπρόσωπα εκ περιτροπής εργασία σε ποσοστό µεταξύ 30% και 40%, κατ ανώτερο, σε καθηµερινή βάση για κάθε οργανική µονάδα επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης ή
Αυτοτελούς Τµήµατος. Το υπόλοιπο διαθέσιµο προσωπικό παρέχει εργασία εξ αποστάσεως/ τηλεργασία µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ευρισκόµενο στην διάθεση του οικείου προισταµένου.

Ο καθορισµός του αριθµού των παρόντων γίνεται µε ευθύνη των οικείων Προισταµένων Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης ή αυτοτελούς Τµήµατος. Κατά την κατανοµή ο οικείος Προιστάµενος µεριµνά για την υποχρεωτική τήρηση των απαιτουµένων αποστάσεων στο χώρο των γραφείων που στεγάζονται οι παρόντες υπάλληλοι. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται αντικειµενικά δυνατή για τους προαναφερόµενους χωροταξικούς λόγους η κατανοµή του αριθµού των υπαλλήλων ο Προιστάµενος µπορεί να διαµορφώσει τον αριθµό των παρόντων ανά εβδοµάδα ανάλογα µε τις ως
άνω συνθήκες παραµονής στους χώρους εργασίας, προσεγγίζοντας τα τιθέµενα κατώτερα όρια.

Επιπρόσθετα, ο Προιστάµενος διαχωρίζει τους παρόντες υπαλλήλους για κάθε εβδοµάδα σε τρείς υποοµάδες, οι οποίες θα προσέρχονται αντίστοιχα σε διαφορετικά χρόνο, στις 7.00΄ 8.00΄και
9.00΄΄µε αντίστοιχη προσαρµογή της ώρας αποχώρησής τους σε 15.00,16.00 και 17.00. Για τον διαχωρισµό αυτό εκτιµάται το δηλωθέν από τους υπαλλήλους ωράριο εργασίας και οι ανάγκες για
την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι προιστάµενοι όλων των επιπέδων οργανικών µονάδων που δεν έχουν λάβει τις παραπάνω αναφερόµενες άδειες, παρέχουν από την 11η Μαίου καθηµερινή αυτοπρόσωπη εργασία.

2. Προσωπικό ασφαλείας:

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής, ο αριθµός προσωπικού ασφαλείας ορίζεται, ως κάτωθι:

α) Για τον Τοµέα Εσωτερικών
– Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικητικής Υποστήριξης, η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Ειδικά, στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά εργάσιµη ηµέρα, πέραν αυτών που προβλέπονται για τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης.

– Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Στις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α., η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Στην Κεντρική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας που υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας, η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Ειδικά, στο Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης & Αρχείου, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά εργάσιµη ηµέρα, πέραν αυτών που προβλέπονται για την Κεντρική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας.
– Στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας, καθώς και τα Περιφερειακά Τµήµατα αυτών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Στην ∆ιεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. που υπάγεται στην Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα, η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά εργάσιµη ηµέρα.
– Στα Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά εργάσιµη ηµέρα.

β) Για τον Τοµέα ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
– Στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά ∆ιεύθυνση για κάθε εργάσιµη ηµέρα.

– Στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Οργανώσεων, η παρουσία καθορίζεται σε έναν (1) υπάλληλο ανά ∆ιεύθυνση για κάθε εργάσιµη ηµέρα.
– Στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού η παρουσία καθορίζεται σε δύο (2) υπαλλήλους ανά ∆ιεύθυνση για κάθε εργάσιµη ηµέρα.
– Στο αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σε έναν (1) υπάλληλο για κάθε εργάσιµη ηµέρα.
– Στο αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε έναν (1) υπάλληλο για κάθε εργάσιµη ηµέρα.
– Στο αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν (1) υπάλληλο για κάθε εργάσιµη ηµέρα.
– Στις κατωτέρω υπηρεσιακές µονάδες της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών,Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού και της διεύθυνσης διοικητικών Υπηρεσιών θα παρέχουν εργασία εκ περιτροπής :
– Τµήµα Προµηθειών, ένας (1) υπάλληλος
– Τεχνικής Μέριµνας και ∆ιαχείρισης Υποδοµών, δύο (2) υπάλληλοι
– ΤµήµαΥποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδοµών, δύο (2) υπάλληλοι
– Τµήµα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων, ένας (1) υπάλληλος
– Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, ένας (1) υπάλληλος
– Τµήµα Γραµµατείας και Παροχής Πληροφοριών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ένας (1) υπάλληλος

3. Υποδοχή του κοινού:
Το εξυπηρετούµενο κοινό θα προσέρχεται αυτοπρόσωπα κατόπιν προηγούµενης συννενόησης (ραντεβού), εφόσον το αίτηµα τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί τηλεπικοινωνιακά ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, στα ωράρια που έχουν καθορισθεί από τις υπηρεσίες που δέχονται κοινό.

4. Γενικές οδηγίες
Εν όψει των αναφεροµένων στο µέρος 1.της παρούσας, παρακαλούνται οι αρµόδιοι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων να εφαρµόσουν την απόφαση αυτή και να αποστείλουν στις καθ ύλην
αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού τον αντίστοιχο προγραµµατισµό µε τις βάρδιες του προσωπικού τους ανά εβδοµάδα, αρχής γενοµένης από την 4η Μαίου.
Σε περίπτωση που θα παραστεί έκτακτη ανάγκη, ο οικείος Προϊστάµενος µε τηλεφωνική εντολή καλεί στην υπηρεσία το απαιτούµενο προσωπικό, προσαρµόζοντας ανάλογα τον αντίστοιχο προγραµµατισµό.
Η χορήγηση βραχυχρόνιων κανονικών αδειών απόκειται στην ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταµένου οργανικής µονάδας, ανάλογα µε τις ανάγκες της.
5.Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. ∆Ι∆Κ/Φ.38/οικ.8192/20.3.2020 και 19184/19.3.2020, καθώς και κάθε άλλη πράξη µε σχετικό περιεχόµενο καταργούνται.
6. Η παρούσα διάταξη ισχύει µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();