πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Τι ισχύει για τις διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων -Τροποποιήσεις νομοθεσίας (εγκύκλιος)

Σας γνωρίζουμε ότι την 11.3.2020, στο υπ’ αριθμ. Α’ 53 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο Κεφάλαιο Γ’ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε τροποποιήσεις της ληξιαρχικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νέος νόμος είναι οι εξής:
Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών βιβλίων αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 και πλέον έχει ως εξής: « 3. Ληξιαρχικό βιβλίο συνιστά σύνολο ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπώσεων των ληξιαρχικών πράξεων του ίδιου τύπου κατ’έτος, οι οποίες καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα και έχουν ως αντικείμενο τη βεβαίωση γέννησης, γάμου ή θανάτου φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιων ληξιαρχικών πράξεων. Τα ανωτέρω βιβλία κλείνονται κατ’έτος και κατά ορισμένο αριθμό, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ακολουθούν την αρίθμηση του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 8 Α, όπως ισχύει, και υπογράφονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Σε κάθε περίπτωση, οι ληξιαρχικές πράξεις του ίδιου τύπου κλείνονται κατ’έτος ακόμα και εάν δεν συμπληρώνεται ο προαναφερθείς καθορισμένος αριθμός.»

Περαιτέρω, οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 8 καταργούνται και η παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφο 5. Η αναριθμούμενη παράγραφος του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των ληξιάρχων εκτυπώσεων των καταχωρισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογσμό των δήμων.»

Β. Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 περί διόρθωσης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 και πλέον έχει ως εξής:

«1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον. 3.Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();