πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Υπερ-αρμοδιότητες και ανάπτυξη μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης Ευρωπαϊκών ή Εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) από Δήμους και Περιφέρειες - λόγω της υποστελέχωσης ή και ανυπαρξίας σε κάποιες περιπτώσεις τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού, οδήγησε σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ Βαθμού, αυτού των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρο 2, ν. 4674/2020).
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (επισυνάπτεται), οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι Ανώνυμες Εταιρείες ειδικού σκοπού, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αλλά όχι αυτονομία (κρατική παρέμβαση στη μετοχική τους σύνθεση και κατά συνέπεια στην εκλογή της διοίκησής τους), με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών. 

Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί - συμπράττοντας με τους ΟΤΑ - συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΝ.Π.Ε.), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).

Υπό προϋπόθεση (οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου) στο μετοχικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Δικτύων και των Συνδέσμων Δήμων.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και άρα δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. να μην μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών/Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες, Πρόεδροι Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου.

Για την αποτελεσματική λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών ορίζεται η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό (βάσει ΚΕΥ και μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ) και έκτακτο (πρόσληψη υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας).

Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενώσεις τους και οι Περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, έως 31.12.2020.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι, οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με σχετική απόφαση έως 31.12.2020, επίσης.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();