πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Οδηγίες ΥΠΕΣ σε Δήμους για χορήγηση πιστοποιητικών μέσω του gov.gr (εγκύκλιος)

Ενημερωτικη εγκύκλιο με θέμα τη χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, απέστειλε το ΥΠΕΣ στους Δήμους της χώρας.

Ειδικότερα γνωστοποιείται ότι:
Σχετ: Η υπ’αριθμ. 14720 ΕΞ/9-6-2020/ΦΕΚ.2255.Β΄ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2255 τεύχος Β΄, δημοσιεύτηκε η ανωτέρω σχετική Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την χορήγηση αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας, δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες:
α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
ε) Πιστοποιητικό γέννησης
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας
η) Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο.

Τα ανωτέρω αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικά Δημοτολογίου περιλαμβάνουν:
α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (107Α΄).
β) Τα στοιχεία του αρμόδιου για την έκδοση, των ανωτέρω αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων ή πιστοποιητικών Δημοτολογίου, οργάνου (Ληξίαρχος, αρμόδιοι υπάλληλοι Δημοτολογίου).
γ) Μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη, η οποία διενεργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία αναγράφεται και η ημερομηνία αναπαραγωγής των ανωτέρω αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου.

Ειδικότερα:

 Προκειμένου να χορηγηθούν τα ανωτέρω αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικά Δημοτολογίου απαιτείται πρόσβαση του αιτούντα τη χορήγησή τους, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83Α΄) και ισχύει.
 Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου, διενεργείται από τα διαθέσιμα ταυτοποιητικά στοιχεία όπως τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης του αιτούντα.
 Τα ανωτέρω αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικά Δημοτολογίου γίνονται αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83Α΄) και ισχύει.
 Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκδώσει κάποιο από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά Δημοτολογίου ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων
μέσω της Εθνικής Ψηφιακής Πύλης (gov.gr – www.gov.gr) είναι η: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia ή εναλλακτικά https://reg.services.gov.gr/.
 Επισημαίνουμε ότι τα πρότυπα πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείο
Εσωτερικών, στη διαδρομή:
 για πιστοποιητικά Δημοτολογίου https://www.ypes.gr/astiki-dimotikikatastasi/olokliromeno-pliroforiako-sistima-mitroo-politon/pistopoiitika-dimotologioy, και
 για αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων https://www.ypes.gr/politikes-kaidraseis/pliroforiaka-sistimata-gia-liksiarxeia-kai-dimotologia/ergo-mitroo-politon/ergomitroo-politon-archiki
 Όλα τα πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων φέρουν μοναδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας σταθερού μήκους, ο οποίος παράγεται με τυχαίο τρόπο και αποτελείται από χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμητικά ψηφία.
 Τα ψηφιακά πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων του gov.gr δημιουργούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκδίδονται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» τα πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων από τις υπηρεσίες Δημοτολογίων και τα
Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας.
 Τα ψηφιακά πιστοποιητικά Δημοτολογίου και τα αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων του gov.gr αποκτούν προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και διαθέτουν QR Code, τα οποία εμφανίζονται στο άνω μέρος δεξιά του ψηφιακού πιστοποιητικού Δημοτολογίου και ψηφιακού αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης.
 Για κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό Δημοτολογίου και απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης που εκδίδεται μέσω του gov.gr, υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητας των δεδομένων του από τον Φορέα που το παραλαμβάνει μέσω της επιλογής «Έλεγχος Εγκυρότητας» στο σύνδεσμο https://reg.services.gov.gr/start.
 Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του μοναδικού κωδικού επαλήθευσης (μοναδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας του εγγράφου) είτε μέσω του QR Code που αυτό φέρει.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();