πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ρόδου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώτο διαγωνισμό αποκομιδής σκουπιδιών – Bαρύ το κατηγορητήριο

Στον Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, εκπρόσωπος εταιρείας που μετείχε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 €.
Κατηγορείται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», για χρήση πλαστού εγγράφου από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτο, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη συνολική ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ στρεφόμενη σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και της απόπειρας απάτης με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ στρεφόμενη σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Θυμίζουμε ότι η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση παραγγέλθηκε με αφορμή δημοσιεύματα της «δημοκρατικής» και τη διαβίβαση από το Δήμο Ρόδου του Πρακτικού IV της από 18.4.2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, που ακολούθησε.
Στο κατηγορητήριο του αποδίδεται ότι στην Ρόδο, στις 28.12.2015, ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας έκανε εν γνώσει της πλαστότητός του χρήση του από 28.12.2015 φερόμενου ως εκδοθέντος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της βρετανικής τράπεζας «EURO ΕΧΙΜ BANK», έγγραφο – εγγυητική επιστολή με τίτλο «ΤΟ WHOM IT MAY CONCERN», η οποία πιστοποιούσε ότι η εταιρία που εκπροσωπούσε είχε κατά την ημερομηνία εκείνη (28.12.2015) πιστοληπτική ικανότητα ποσού 3.500.000€, ήτοι γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, έγγραφο το οποίο επισύναψε, μεταξύ των άλλων, ως αναγκαίο δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής/προσφορά της εταιρίας στην ιστοσελίδα – διαδικτυακή πύλη «www.promitheus.gov.gr» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τον Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου που προκηρύχθηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/103890/4.11.2015 Διακήρυξης, για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και r Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινόχρηστων Χώρων, περιόδου 2016-2018» για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (για το χρονικό διάστημα από 1η.1.2016 μέχρι 31.12.2018) κι ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 12.681.241,95€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Επιπλέον του αποδίδεται ότι έκανε χρήση, επισυνάπτοντας ομοίως ως αναγκαία δικαιολογητικά και τα έγγραφα των ισολογισμών της εταιρίας της 31ης. 12.2011 (εταιρικής χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011) και 31ης.12.2012 (εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012), τα οποία όμως έγγραφα των ισολογισμών τυγχάνουν νοθευμένα αφού εμφανίζουν σημαντικές και πολλαπλές διαφοροποιήσεις/αποκλίσεις σε πλήθος σημείων και οικονομικών στοιχείων και μεγεθών σε σχέση με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους στο ΦΕΚ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., ο δε κατηγορούμενος τελούσε σε γνώση της πλαστότητας και των εγγράφων αυτών.

Με την ανωτέρω εν γνώσει του χρήση των πλαστών εγγράφων σκόπευε να προσπορίσει στην ανώνυμη εταιρία που εκπροσωπούσε, παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τον Δήμο Ρόδου, δηλαδή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με αντίστοιχη προξενηθείσα συνολική ζημία του τελευταίου ύψους ίσου με τον προϋπολογισμό του έργου ποσού 12.681.241,95€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι ποσού που υπερβαίνει εκείνο των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Δρ. Νικήτας Μπόλκας και Ιωάννης Θωμάς.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();