πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Οδηγίες ΥΠΕΣ προς Δήμους: Κυρώσεις για παράλειψη δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων (εγκύκλιος)

Οδηγίες προς τα Ληξιαρχεία για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων, απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:
Σας γνωρίζουμε ότι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2724, τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών αριθμ. 37430/2020 «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)», κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 344/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4674/2020, για τη δήλωση γεγονότων κατ’ άρθρο 14 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του ν. 344/1976, μετά την παρέλευση αντιστοίχως της μηνιαίας, δεκαήμερης και σαρανταήμερης προθεσμίας καταβάλλεται παράβολο ύψους τριάντα ευρώ (30 €), ενώ μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός καταβάλλεται παράβολο εξήντα ευρώ (60 €).

Ειδικότερα :

α. καταβάλλεται από τον υπόχρεο προς δήλωση παράβολο δημοσίου τριάντα ευρώ (30 €) για:

 Γέννηση, η οποία δηλώνεται μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβη ο τοκετός,

 Γάμο, o οποίος δηλώνεται μετά το πέρας των σαράντα (40) ημερών από τότε που τελέστηκε,

 Μεταβολή αστικής κατάστασης (άρθρο 14 ν. 344/1976), η οποία δηλώνεται μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών από τη συντέλεσή της και

β. καταβάλλεται από τον υπόχρεο προς δήλωση παράβολο δημοσίου εξήντα ευρώ (60 €), όταν η γέννηση, ο γάμος και η μεταβολή αστικής κατάστασης δηλωθούν μετά το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός.

Όταν οι υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.

Η καταβολή των ανωτέρω παραβόλων πραγματοποιείται, μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων, με τη χρήση της εφαρμογής του e-paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την καταβολή των εν λόγω παραβόλων χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μοναδικός ψηφιακός κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo). Ειδικότερα τα εν λόγω παράβολα εντάσσονται στο e-paravolo, https://www.gsis.gr/e-paravolo, ως ακολούθως:

Φορέας Δημοσίου : «Οριζόντια Παράβολα»

Κατηγόρια Παραβόλου : «Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα»

Τύπος Παραβόλου :

I. «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν της 10ημερης/ 40ήμερης /30ημερης προθεσμίας)» και

II. «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν του 90ημερου από τότε που συνέβη το γεγονός)».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού γεγονότος σε ληξιαρχική πράξη, αποτελεί η εξόφληση του e-paravolo, από τον υπόχρεο προς δήλωση.

Εφεξής παύει να ισχύει οποιοδήποτε άλλο παράβολο ή πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων.

Προξενεία – Ειδικό Ληξιαρχείο

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις, και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (eparavolo) για την εκπρόθεσμη δήλωση σε ελληνικό Προξενείο ή στο Ειδικό Ληξιαρχείο, της γέννησης ή του γάμου Ελλήνων πολιτών που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή, όταν η γέννηση ή ο γάμος έχουν ήδη δηλωθεί στις αλλοδαπές αρχές και έχουν συνταχθεί αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις.

Τούτο, επειδή οι αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις για τη γέννηση, το γάμο (ή το θάνατο) Έλληνα/ Ελληνίδας έχουν αποδεικτική ισχύ και στην Ελλάδα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι

διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος του τόπου σύνταξης αυτών [άρθρο 41 ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1250/1982 (Α΄ 46)].

Ωστόσο, επιβάλλονται κυρώσεις και απαιτείται η καταβολή παραβόλου (e-paravolo), σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, για την εκπρόθεσμη δήλωση στο Προξενείο ή στο Ειδικό Ληξιαρχείο της μεταβολής αστικής κατάστασης, κατά το άρθρο 14 του ν. 344/1976, Έλληνα/δας, είτε έλαβε χώρα στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

Ειδικώς για την αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπού τίτλου που αφορά μεταβολή αστικής κατάστασης το εκπρόθεσμο άρχεται από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης.

Τέλος επισημαίνουμε, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται απόφαση του Υπουργού Υγείας που να βεβαιώνει την έλλειψη κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19,εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, έως και την 14η-9-2020.

Εν όψει των ανωτέρω, η παρούσα ισχύει από την 15η-9-2020.

Δείτε το έγγραφο εδώ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();