πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Προκήρυξη πρόσληψης σχολικών καθαριστριών - Τι πρέπει να προσέξετε - Οι διαφορές από άλλες Προκηρύξεις

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθαριστών για τις σχολικές μονάδες της χώρας, όπως ήδη από χθες έχει ενημερώσει το epoli.gr.
Η διαδικασία πρόσληψης μέσω των προκηρύξεων που πρόκειται να δημοσιευθούν από κάθε Δήμο έως τις 15 Αυγούστου, δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί, έχει ομοιότητες με τις συνηθισμένες προκηρύξεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των Ο.Τ.Α., αλλά έχει και σημαντικές διαφορές, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι η θα μοριοδοτείται η ειδική εμπειρία με 17 μόρια ανά μήνα απασχόλησης. Ως ειδική εμπειρία περιγράφεται η «… απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου».
Από τη διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι ως ειδική εμπειρία νοείται η απασχόληση με αντίστοιχα με τα προκηρυσσόμενα καθήκοντα στον Δήμο που ο υποψήφιος/-α υποβάλει την αίτηση και όχι η απασχόληση με τα καθήκοντα αυτά σε οποιονδήποτε Δήμο. Έτσι αν υποψήφιος/-α έχει απασχοληθεί με τα ίδια καθήκοντα δεν θα μοριοδοτείται με τα μόρια της ειδικής εμπειρίας για την απασχόλησή του σε άλλο Δήμο. Αυτό, όμως, κατ’ αρχάς παρίσταται άδικο, αλλά και αντίθετο στο πνεύμα των διατάξεων που προβλέπουν την μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας εν γένει στις προκηρύξεις θέσεων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους Ο.Τ.Α. και τούτο διότι η ειδική εμπειρία ως έννοια σχετίζεται με το είδος και τη φύση των καθηκόντων του/της υποψηφίου/-ας και όχι με τον τόπο που αυτά εκτελούνταν.
2. Επίσης, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι με την Υπουργική Απόφαση προβλέπεται μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας με 17 μόρια ανά μήνα, χωρίς ανώτατο όριο μηνών για τους οποίους μπορεί να προσμετρηθεί η εν λόγω εμπειρία, όπως συνήθως προβλέπεται στις προκηρύξεις θέσεων από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους Ο.Τ.Α. (συνήθως προβλέπεται ως ανώτατο όριο μοριοδότησης της ειδικής εμπειρίας το χρονικό διάστημα των 84 μηνών). Η πρόβλεψη αυτή ευνοεί όσους/όσες απασχολούνται επί μακρόν με το έργο της καθαριότητας σχολικών κτιρίων σε συγκεκριμένο Δήμο.
3. Εξάλλου, από τον καθορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται φαίνεται κατ’ αρχάς ότι η προκήρυξη των θέσεων δεν θα απευθύνεται σε υποψηφίους συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), αλλά σε όλους τους υποψήφιους. Συγκεκριμένα, από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια λείπει η ανεργία, η οποία στις συνήθεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης της κατηγορίας ΥΕ, αλλά και η μοριοδότηση των σπουδών, γλωσσών κλπ, που αποτελούν κριτήρια βαθμολόγησης των λοιπών κατηγοριών. Αντίθετα, στην προκειμένη περίπτωση θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν κριτήρια με κοινωνικό πρόσημο και συγκεκριμένα, εκτός της εμπειρίας στην ίδια απασχόληση από τον ίδιο Δήμο, επιπλέον θα προσμετρηθούν η πολυτεκνία, η τριτεκνία, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα του μονογονέα, η αναπηρία συζύγου, τέκνου ή αδελφού, καθώς και η ηλικία του/της υποψηφίου/-ας (υποψήφιοι άνω των 50 μοριοδοτούνται προνομιακά σε μία προσπάθεια να βοηθηθούν άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας σε μεγάλη ηλικία.
Περαιτέρω στην Υπουργική Απόφαση προβλέπεται τι συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει περισσότερες βαθμολογούμενες ιδιότητες. Ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις η βαθμολόγηση για περισσότερες της μίας βαθμολογούμενες περιπτώσεις αποκλείεται, ενώ επίσης αποκλείεται η χρήση των ιδιοτήτων αυτών από δύο μέλη της ίδιας οικογένειας την ίδια περίοδο για τον ίδιο όμως φορέα (π.χ. τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα).
4. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος της απασχόλησης δεν καθορίζεται σε μήνες (π.χ. 8 μήνες, 2, 3 ή 4 μήνες, όπως συνήθως συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α.), αλλά αντίθετα η έναρξη και η λήξη της συμπίπτει με την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους. Σε αυτή την περίοδο οι επιτυχόντες δικαιούνται άδεια μόνο κατά τις περιόδους των σχολικών εορτών (Χριστούγεννα και Πάσχα) με πολύ αυστηρές εξαιρέσεις για περιορισμένης χρονικής διάρκειας άδεια εκτός των άνω περιόδων.
5. Δεν μπορεί να μην αναφερθεί βέβαια και το γεγονός ότι με την Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται μετά την πρόσληψη, αν δε σε εκείνο το χρόνο βρεθεί ότι κάποιος υποψήφιος/-α δεν μπορεί να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά, η σύμβασή του καταγγέλλεται αζημίως για τον Δήμο, πλην όμως το πρόσωπο του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του/της έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τη μισθοδοσία των προσώπων που υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις, αρκεί αυτά να απασχολήθηκαν έως την ημέρα που διαπιστώθηκε το ψευδές περιεχόμενο της αίτησης και καταγγέλθηκε η σύμβαση.   
6. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, εκτός του χρονικού πλαισίου για την υποβολή των αιτήσεων, πολύ σύντομη είναι και η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων.
Σε συνεργασία με το, 
Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr             
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();