πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Έτσι θα γίνει η πρόσληψη συμβασιούχων σχολικών καθαριστών από τους Δήμους

Τη διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιγράφει ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών Χρήστου Σταίκούρα και Τάκη Θεοδωρικάκου, αντίστοιχα.
Τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ

1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ανωτέρω ανακοίνωση λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται προθεσμία πέντε (5) ημερών, κατά την πρώτη εφαρμογή θα τηρηθεί προθεσμία τριών (3) ημερών.
2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο Δήμος αναρτά πίνακα προσωρινών επιτυχόντων.
4. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.
5. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.
6. Μοριοδότηση
α) Εμπειρία: Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.
β) Πολυτεκνία: Είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.
γ) Τριτεκνία: Δέκα πέντε (15) μονάδες.
δ) Ανήλικα τέκνα: Πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνων πέραν των δύο πρώτων.
ε) Μονογονεϊκή οικογένεια: Δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου:
  • Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες
  • Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες
  • Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες
  • Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες.
ζ) Ηλικία:
  • Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες
  • Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
Η ΚΥΑ | Προβολή/κατέβασμα
https://www.epoli.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();