πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Δήμοι - αδήλωτα τετραγωνικά: Χιλιάδες προσλήψεις συμβασιούχων το Σεπτέμβριο (έγγραφο)

Στην πρόσληψη χιλιάδων εργαζόμενων οποιασδήποτε ειδικότητας με δίμηνες συμβάσεις πρόκειται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες και μετά τη λήξη της προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά, οι δήμοι προκειμένου να γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου η εκκαθάριση των δηλώσεων. Αυτό προβλέπει το 33ο άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα προβλέπεται η «πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

Να σημειωθεί ότι το θέμα συζητήθηκε και στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ την περασμένη Τετάρτη, με τους δημάρχους να τονίζουν ότι δεν πρόκειται να προλάβουν να κάνουν την εκκαθάριση των δηλώσεων με το υπάρχον προσωπικό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 33

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των δηλώσεων καθορισμού επιφανείας ακινήτων στους δήμους, για λόγους δημοσιονομικούς. Λόγω της απρόβλεπτης αυτής συνθήκης και αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για την ταχύτητα της διαδικασίας, η διαδικασία της πρόσληψης ανατίθεται στην οικεία Οικονομική Επιτροπή. Επιπλέον, με την παρ. 2 επιλύεται το ερμηνευτικό ζήτημα ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την υποχρεωτική μείωση μισθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων εντός συγκεκριμένων ακινήτων που είναι ανεπίδεκτα επαγγελματικής μίσθωσης και εντός των οποίων ανεστάλη η λειτουργία των επιχειρήσεων. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα σχολικά κυλικεία, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών και μείωσης μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), εφαρμόζονται και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών, εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();