πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

ΥΠΟΙΚ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ (φεκ)

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
5. Την ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, των φορέων που ανήκουν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και καθορισμού της διαδικασίας για τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους ανωτέρω φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη κατά ανώτατο όριο ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) ευρώ συνολικά σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2020, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) 2910601003 «Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();