πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Ελεγκτικό Συνέδριο: Όχι σε αναδρομικά υπαλλήλου λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία (έγγραφο)

Στην απόρριψη της χορήγησης αναδρομικών σε υπάλληλο δήμου λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία (μισθολογικό κλιμάκιο Τ.Ε. χωρίς πτυχίο), προχώρησε το Ι΄Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμόν 260/2019 ΠΡΑΞΗ του: «κρίνει τα εξής: 
i) H ένταξη της φερόμενης ως δικαιούχου του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Eργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ πραγματοποιήθηκε μη νόμιμα δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν ανωτέρω (βλ. σκέψη ΙΙΙ.Β.), δεν πληρούνται άπασες οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005, καθόσον η εν λόγω υπάλληλος κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης δεν είχε ήδη ενταχθεί σε μισθολογική κατηγορία σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3205/2003, αφού διορίστηκε μεταγενέστερα από την 1.1.1997 και το πτυχίο της δεν αποτέλεσε τυπικό προσόν για το διορισμό της (βλ. ΔΕφΑθ. 1729, 2770/2018). Τα δε υποστηρίζομενα από το Δήμο ΧΧΧ ότι αρκεί η κατάταξη της στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3205/2003 τυγχάνουν απορριπτέα ως αβάσιμα (βλ. ΔΠρΑθ 13815/2017, πρβλ. ΔΕφΑθ 1534/2019). Επομένως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, αν και με εν μέρει διάφορη αιτιολογία, η ως άνω βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου αντιβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 9, 11 και 14 του ν. 4354/2015, δεδομένου ότι αυτή έπρεπε να εξελιχθεί στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών (Σχεδιαστών). Αβασίμως δε προβάλλονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ν. 4465/2017, σύμφωνα με το οποίο οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας του άρθρου 9 του ν.4345/2015, καθόσον η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής αφού αφορά σε υπαλλήλους που έχουν νομίμως ενταχθεί στον κλάδο ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο.

ii) Το με αριθμ. πρωτ. 1011/30.6.2003 πτυχίο Α΄ κύκλου μαθητείας Τ.Ε.Ε. ΧΧΧ του Ο.Α.Ε.Δ. της ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ του τομέα Κατασκευών, που έχει χορηγηθεί στη φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος στις 30.6.2003, είναι ισότιμο προς πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το δε πτυχίο με αριθμ. πρωτ. 7/772/1.7.2004 πτυχίο Β΄ Κύκλου Σπουδών ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ του Τομέα Κατασκευών, που έχει χορηγηθεί στην φερόμενη ως δικαιούχο ομοίως από το Τ.Ε.Ε. ΧΧΧ του Ο.Α.Ε.Δ. στις 21.6.2004, είναι ισότιμο προς πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου σπουδών του ν.2640/1998, το οποίο με τη σειρά του τυγχάνει ισότιμο με απολυτήριο και πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας που χορηγούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 3475/2006, λαμβανομένων εν προκειμένω αθροιστικά υπόψη των δύο ανωτέρω τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ. (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 11805/17.4.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ).

Επομένως, δεδομένου ότι αφενός μεν το πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών, που έχει χορηγηθεί στην φερόμενη ως δικαιούχο, είναι ισοδύναμο με πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των ν.576/1977 και 1566/1985, το οποίο είναι ομοίως ισοδύναμο με το καταργηθέν με το ν.576/1977 πτυχίο Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του ν.δ. 580/1970, αφετέρου δε αυτή τυγχάνει κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 650/14.4.1999 απολυτήριο του 4ου Γενικού Λυκείου ΧΧΧ), η φερόμενη ως δικαιούχος διαθέτει τους απαιτούμενους από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 τίτλους σπουδών απορριπτομένου του σχετικού λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου. Eξ’ άλλου δεν αμφισβητείται από την Επίτροπο κατά πόσο ο κλάδος ΤΕ Τεχνικών-Σχεδιαστών, όπου ανήκει η φερόμενη ως δικαιούχος, είναι συναφής βάσει των οικείων διατάξεων (αρμοδιότητες, φύση αντικειμένου) με το κατεχόμενο από αυτή πτυχίο ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ στο τομέα κατασκευών (βλ. ΝΣΚ γνωμ. 11/2015).

VΙΙ. Κατόπιν τούτων, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 64Γ, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 193,45 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί», καταλήγει το Ι΄Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου», καταλήγει το Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();