πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Εγκύκλιος για την υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

I. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) του ΥΠΕΣ (http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm), προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.
Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην καταχώρηση και οριστικοποίηση (προκειμένου να θεωρηθεί υποβληθέν) του εγκεκριμένου από τον/την ΠΟΥ δελτίου με τίτλο Σχ. Προϋπ. 2021στη ΔΒΔ.

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Α. Πίνακες «I. ΕΣΟΔΑ» και «II. ΕΞΟΔΑ»
Στους πίνακες «I. ΕΣΟΔΑ» και «II. ΕΞΟΔΑ» των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) μεταφέρονται τα ποσά που αναγράφονται στα σχέδια προϋπολογισμού. Στους αντίστοιχους πίνακες των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) καταγράφονται οι εκτιμήσεις των οικονομικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Β. Πίνακας «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»
Β1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης που προηγείται του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός αποτελούν βασικές παραμέτρους κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, α) οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθεσίμων καθορίζουν τα ποσά που θα εγγραφούν στους ΚΑ του χρηματικού/ταμειακού υπολοίπου στον προϋπολογισμό εσόδων, β) οι εκτιμήσεις για το ύψος των υποχρεώσεων από δάνεια αποτελούν τη βάση υπολογισμού των πιστώσεων που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό δαπανών για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων και γ) οι εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων διαμορφώνουν τις πιστώσεις που πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο σκέλος των δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ. Συνεπώς, τα μεγέθη που πρέπει να καταχωριστούν στη στήλη [31.12.2020 (εκτίμηση)] του πίνακα «ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» έχουν υπολογιστεί πριν από την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού και συνεπώς ο ΠΟΥ του φορέα έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ορθή καταγραφή τους στο δελτίο Σχ. Προϋπ 2021.

Β2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Οι προβλέψεις για το ύψος των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2021 θα πραγματοποιηθούν με βάση την εύλογη υπόθεση της πλήρους εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Διαθέσιμα: Εφόσον ο προϋπολογισμός του 2021 είναι ισοσκελισμένος, τότε η πρόβλεψη για το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2021 θα είναι ίση με το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στην ομάδα 9/A100 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ». Εάν ο προϋπολογισμός του 2021 είναι πλεονασματικός, δηλαδή το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων (συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού/χρηματικού υπολοίπου) υπερβαίνει το σύνολο των εγγεγραμμένων εξόδων, τότε η πρόβλεψη για το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2021 θα είναι ίση με το ύψος της διαφοράς τους πλέον των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς του αποθεματικού.

Υποχρεώσεις από δάνεια: H πρόβλεψη του ύψους των υποχρεώσεων από δάνεια στις 31.12.2021 θα πραγματοποιηθεί με βάση την εκτίμηση για το ύψος των διαθεσίμων του φορέα στις 31.12.2020 και τις εγγραφές στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 για εισροές από δανεισμό και για πληρωμές χρεολυσίων.
Υποχρεώσεις εκτός δανείων: Εφόσον στο προϋπολογισμό του 2021 έχει εγγραφεί το σύνολο των εκτιμώμενων απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12.2020, τότε θα γίνει η εύλογη υπόθεση ότι οι υποχρεώσεις στις 31.12.2021 θα είναι μηδενικές. Από αυτή την παραδοχή θα εξαιρεθούν ενδεχόμενες οφειλές που πρέπει να εξοφληθούν μετά την 31.12.2021 (πχ λόγω διακανονισμού, όρων σύμβασης και άλλων συναφών λόγων) και ως εκ τούτου θα υφίστανται ως απλήρωτες υποχρεώσεις σε αυτή την ημερομηνία.

Β3. ΥΠΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ». Στον υπο-πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2021 του κάθε φορέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (βλ. Παράρτημα Ι). Στον υπο-πίνακα, οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση, πρέπει να συμπληρώσουν πεδίο adj: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ] ως εξής:
[Στήλη «31.12.2020 (Εκτίμηση)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης ως η διαφορά των εκτιμώμενων υποχρεώσεων πλην δανείων της 31.12.2020 και των αντίστοιχων υποχρεώσεων της 31.12.2019 (εκτιμώμενες υποχρεώσεις 31.12.2020 – υποχρεώσεις 31.12.2019) και αν η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις προς τρίτους θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του 2020, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με θετικό πρόσημο.

αν η διαφορά είναι θετική, δηλαδή αν εκτιμάται ότι οι υποχρεώσεις προς τρίτους θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2020, τότε το ποσό της μεταβολής καταχωρείται στο εν λόγω πεδίο με αρνητικό πρόσημο. [Στήλη «31.12.2021 (Πρόβλεψη)»]: Υπολογίζεται η μεταβολή των υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, ως η διαφορά των προβλεπόμενων υποχρεώσεων πλην δανείων της 31.12.2021 και των εκτιμώμενων υποχρεώσεων της 31.12.2020, (προβλεπόμενες υποχρεώσεις 31.12.2021 – υποχρεώσεις 31.12.2020). Δεδομένου ότι η κατάρτιση προϋπολογισμού οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πρόβλεψη για μείωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους του προϋπολογισμού, η διαφορά που θα προκύψει θα είναι αρνητική και, συνεπώς, το ποσό της μεταβολής καταχωρείται με θετικό πρόσημο.

Γ. Πίνακας V. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα του άρθρου 4§Β.3.1 της απόφασης του (γ) σχετικού που αφορά στους Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 στις κατηγορίες 03 « ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» και 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως αυτό προσδιορίζεται από την εφαρμογή του γενικού κανόνα, εφόσον ο φορέας έχει προβεί σε λήψη απόφασης αύξησης των τελών και των δικαιωμάτων σε αυτές τις κατηγορίες. Προκειμένου να διενεργηθεί σωστά ο έλεγχος ρεαλιστικότητας του σχεδίου π/υ 2021 από το Παρατηρητήριο, στον υπο-πίνακα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία για τους ΚΑΕ 031, 032, 033, 034 και 04:
Α.Δ.Α. απόφασης: Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνεται ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης αύξησης των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πχ 8ΑΝΤΑΠΟ-ΑΥΞ). Στην περίπτωση που οι αποφάσεις είναι περισσότερες από μία, τότε αυτές διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.
Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021: Σε αυτό το πεδίο καταχωρίζεται το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα βεβαιωθέντα τέλη και δικαιώματα στους ΚΑΕ των κατηγοριών 03 και 04 για το έτος 2021 λόγω της εφαρμογής των νέων συντελεστών. Εφιστάται η προσοχή των ανταποκριτών στο ότι σε αυτό το πεδίο ζητείται να καταχωριστούν τα ποσά της αύξησης των βεβαιώσεων και όχι των εισπράξεων. Στην περίπτωση, που σε κάποιον από τους ΚΑΕ αναγράφονται περισσότερες από μία αποφάσεις, στο πεδίο αναγράφεται το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αύξησης των βεβαιωθέντων εσόδων.

Δ. Καρτέλα «ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ»
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ως εξής:
Πεδίο «Στοιχεία»: Από την πτυσσόμενη λίστα επιλέγεται η περίοδος εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του έτους 2020, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού 2021 (πχ 6μηνο 2020, 7μηνο 2020 κτλ).
Πεδία «Υπάλληλος» και «Προϊστάμενος»: Καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του στατιστικού/ης ανταποκριτή/τριας και του/της ΠΟΥ του φορέα.

III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. Υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης – Έλεγχος πιστώσεων ΠΟΕ
Β. Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ από δήμους και ίδια έσοδα
Προκειμένου να ελεγχθούν σωστά οι εγγραφές στους κωδικούς δαπανών ΠΟΕ, είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί τα πεδία 5ypa4 και 5ypb4 στο δελτίο του μήνα αναφοράς κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2021.
Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των εγγραφών της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, οι στατιστικοί ανταποκριτές των νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την ενημέρωση του πεδίου 071b «Λοιπά τακτικά έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον οικείο ΟΤΑ» στο δελτίο του Δεκεμβρίου 2019 και στο δελτίο του μήνα αναφοράς ο οποίος αντιστοιχεί στην περίοδο αναφοράς με βάση την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2021 (πχ αν το σχέδιο προϋπολογισμού
του 2021 έχει καταρτιστεί με περίοδο αναφοράς το 7μηνο του 2020, τότε θα πρέπει το πεδίο 071b να είναι συμπληρωμένο στα στατιστικά δελτία των μηνών Ιούλιου και Δεκεμβρίου 2019).

Γ. Συγχώνευση ή κατάργηση νομικών προσώπων
Στις περιπτώσεις κατάργησης νομικών προσώπων τα έσοδα και οι δαπάνες των οποίων πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό άλλου φορέα, τότε ο αρμόδιος ΠΟΥ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paratiritirio@ypes.gr) για τις μεταβολές στη σύσταση και λειτουργία του φορέα, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση ορθής γνώμης επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021.

Δ. Στοιχεία προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
Εφιστάται η προσοχή των στατιστικών ανταποκριτών των ΝΠΙΔ στα εξής:

 Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Τύπος Προϋπολογισμού» της καρτέλας
«Οργανωτικές μονάδες» στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.
 Εάν ο φορέας καταρτίζει προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, τότε δεν συμπληρώνεται το πεδίο adj: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -[(5ya έτους ν)-(5ya έτους ν-1)].
Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή: Υπουργείο\ Αναρτηθέντα Έγγραφα \ Εγκύκλιοι.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Η εγκύκλιος έλαβε ΑΔΑ Ψ07Ξ46ΜΤΛ6-1Ψ4
Αθήνα , 11 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 57691

Πληροφορίες: Δ. Πολυγένη, Π. Καψής, Μ. Γαρίου
E: d.polygeni@ypes.gr |T: 213 136 4409
E: p.kapsis@ypes.gr |T: 213 136 4808
E: m.gariou@ypes.gr |T: 213 136 4816

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();