πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν , πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07, δεν έχουν καταδικαστεί , έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση της εργασίας.
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Ε) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο/ η υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία ,θα καταγράφει τα τυπικά προσόντα που διαθέτει ( όπου απαιτείται), οικογενειακή κατάσταση και εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά πριν την πρόσληψή του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : protokollo@halandri.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 15.00, αρχής γενομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();