πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Πόθεν Έσχες - Υπάλληλοι σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων: Τι έκρινε το ΝΣΚ για την υποχρέωση υποβολής

Την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (όπως συνήθως αποκαλείται “Πόθεν Έσχες”), αφορά η αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Το ΝΣΚ εκλήθη να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ομοφώνως γνωμοδότησε τα κάτωθι:

α) Τα μέλη όλων των Επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες Διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειώνμελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη Επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων και παρακολούθησης - παραλαβής), εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά Διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 περ.ια' και αρ.19 του ν.3213/2003 αντίστοιχα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα μέλη των παραπάνω Επιτροπών Διαγωνισμών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Σχετική υποχρέωση δεν υπέχουν τα μέλη των Επιτροπών απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του αντικειμένου τους, που υπολείπεται των ως άνω ποσών.
β) Στο πεδίο εφαρμογής της περ.μβ' της παρ.1 του αρ.1 του ν.3213/2003 υπάγονται όσοι εμπλέκονται ή συμμετέχουν στις διαδικασίες παρακολούθησης και εν γένει διαχείρισης δράσεων, πράξεων κλπ, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (ενωσιακούς, εθνικούς κλπ), συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εξουσία να αποφασίζουν την εκταμίευση και να ελέγχουν την ορθή χρήση δημοσίου χρήματος στο πλαίσιο των ν.3614/2007 και 4314/2014.
γ) Ο όρος «Έργο Δημοσίου Τομέα», κατά την έννοια της παραπάνω περ.μβ’, αναφέρεται σε πράξεις, δράσεις και λοιπές διαδικασίες σχετικές με τις παραπάνω δραστηριότητες.
δ) Η υποχρέωση υποβολής αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης των μελών Επιτροπών με αντικείμενο συγκεκριμένο Διαγωνισμό αρχίζει από την έκδοση της απόφασης ορισμού των μελών τους.
Η ίδια υποχρέωση των μελών Επιτροπών με αντικείμενο γενικά την διενέργεια διαγωνισμών ή την σύναψη συμβάσεων του φορέα, αρχίζει από την προκήρυξη του πρώτου Διαγωνισμού που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
ε) Δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν. 3213/2003 οι επιμέρους επικεφαλής διοικητικών δομών της Ανατολικής του Χριστού Ορθόδοξης Εκκλησίας, των οργανωτικών ενοτήτων που υπόκεινται σ’ αυτήν, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και δομών άλλων θρησκειών, που έχουν τη νομική μορφή του ν.π.δ.δ.   στ) Στην περίπτωση ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 περιλαμβάνονται και τα έντυπα θρησκευτικού περιεχομένου.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το νομικό πλαίσιο και τη συναφή επιχειρηματολογία, στην αριθμ. 120/2020 Γνωμοδότηση ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αρμοδίως αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη, ενώ μετά την αποδοχή τους αποτελούν πράξεις που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.  Σύμφωνα με σχετική σημείωση στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, “εκκρεμεί αποδοχή” της συγκεκριμένης Γνωμοδότησης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();