πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Δημόσιο: Υπηρεσίες & βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης στους υπαλλήλους

Υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης δημιουργούνται σε κάθε υπουργείο. Παράλληλα καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης. Τα παραπάνω προβλέπονται στο ν/σ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Άρθρο 9

Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
  1. Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δύναται να έχει οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο και η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Αν στο Υπουργείο υπάρχουν πάνω από μια υπηρεσίες με αρμοδιότητες σχετικές με ΤΠΕ και την ψηφιακή διακυβέρνηση, ο αρμόδιος Υπουργός ορίζει με απόφασή του μία εξ αυτών ως Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων του άρθρου
  2. Στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου και μεριμνούν ιδίως για την ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους – πολίτη, την υποστήριξη προς όλες τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010, Α’ 166), τον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον δημόσιο τομέα.
  3. Στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται από τους οικείους Οργανισμούς των Υπουργείων.
Άρθρο 10

Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης 

Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημοσίου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Τα βραβεία απονέμονται σε ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λαμβάνει χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του δημόσιου τομέα. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται και φιλοξενείται για τον σκοπό αυτό στο κυβερνητικό νέφος (G-cloud).

Αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Οι προτάσεις αξιολογούνται και τα βραβεία απονέμονται από την επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 107.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();