πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΕΣ: Το τελικό κείμενο του ν/σ για εργαζόμενους, λειτουργία ΟΤΑ, αιρετούς, ιθαγένεια (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Το τελικό κείμενο του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ του υπουργείου Εσωτερικών:
«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα η aftodioikisi.gr.
Πρόκειται για το κείμενο που προέκυψε μετά την δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις των φορέων και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.
Σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο, προστίθενται δέκα άρθρα που αφορούν:
-Την αποτίμηση σε χρήματα των ΜΑΠ που δεν δίνονται

Άρθρο 49

Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται, ως εξής :«1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός τους έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:»
-Δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής σε δημοσίους υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Άρθρο 43

Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4483/2017

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται, ως εξής :

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των δήμων αυτών, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τους, καθώς και των Υπηρεσιών Δόμησης. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.»
-Διάθεση για εξόφληση οφειλών δήμου έσοδα από ειδικό τέλος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς

Άρθρο 44

Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς

Στο τέλος της παρ. Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων.»
-Διοίκηση ιερών ναών εντός κοιμητηρίων από την Κοσμητεία του ναού

Άρθρο 45

Διοίκηση ιερών ναών εντός κοιμητηρίων

Το άρθρο 1 του ν. 547/1977 (Α’ 56) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 1
Η διοίκηση και διαχείριση των μη ενοριακών ναών εντός κοιμητηρίων, ως και της περιουσίας αυτών, πλην των υπαγομένων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, των δήμων πληθυσμού άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, κατά την εκάστοτε απογραφή, ως και των δήμων εδρών νομών και των περιλαμβανομένων στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, ασχέτως πληθυσμού, ασκείται από την Κοσμητεία του ναού, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α’ 1/5.1.1980).
Η διοίκηση και διαχείριση των λοιπών μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων και της περιουσίας αυτών ασκείται από τον πλησιέστερο ενοριακό ναό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
-Νέα διοίκηση στο δημοτικό νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»

Άρθρο 46

Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση, το διοικητικό συμβούλιο του δημοτικού νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Α’ 254), αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής: α) τον δήμαρχο Αθηναίων ή άλλο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο των γιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου που εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων εργαζομένων στο Νοσοκομείο που εκλέγεται από αυτούς, δ) τρία (3) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.»
-Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια μόνο εκλογική περιφέρεια

Άρθρο 47

Τροποποίηση π.δ. 26/2012

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται, ως εξής :

«8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μια μόνο εκλογική περιφέρεια και να μετέχει μόνο σε έναν συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμό κομμάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος.»
-Μετατάξεις υπαλλήλων ΚΕΔΕ, ΠΕΔ -Μισθός προέδρων ΠΕΔ

Άρθρο 48

Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
Τακτικοί υπάλληλοι δήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι αποσπασμένοι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, μπορούν να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ή του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργούμενη με την αποχώρηση του υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά, με τη λήξη της απόσπασής τους.
Το άρθρο 7 του π.δ. 75/2011 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 7

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. που δεν είναι δήμαρχοι καταβάλλονται έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ένωσης.»
-Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση:

Άρθρο 42

Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση
Στην παρ. 1 του 2 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) προστίθεται περ. η’ ως εξής :

«η. Σε πεζοδρόμια.»
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού μπορούν να καθορίζουν κατάλληλους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αα’ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία (3) έτη. Με ίδια απόφαση, μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζεται ο μη καθορισμός χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.»
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για την προβολή της υπαίθριας διαφήμισης στους καθορισμένους χώρους απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας διαφήμισης και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια χορηγείται με απόφαση δημάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) και β) βεβαίωση μηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 46526/21.7.2020 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3049). Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόμενο τέλος διαφήμισης από τον δικαιούχο αυτής, σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα.»
Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται εντός επτά (7) ημερών από την καθοιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του οικείου δήμου και με ευθύνη αυτού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος.»
-Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου

Άρθρο 9

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου

Το άρθρο 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) αντικαθίσταται ως εξής :

«Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του γονέα του είναι ανήλικο , άγαμο και διαμένει μόνιμα στη χώρα.»
-Αμφισβήτηση ιθαγένειας

Άρθρο 11

Αμφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση άρθρου 26Α Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26Α

Αμφισβήτηση ιθαγένειας
Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αποκλειστικά αρμόδιος να αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ιθαγένειας με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αμφισβήτηση ιθαγένειας υπάρχει όταν:

α) γεννάται αμφιβολία εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι Έλληνας πολίτης,

β) το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως ανιθαγενής αμφισβητείται αν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια,

γ) ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά γεννάται αμφιβολία ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης της.
Δεν εγείρεται θέμα αμφισβήτησης, όταν υφίσταται λόγος ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
Πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, κοινοποιεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικό ενημερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών οφείλει να αποφανθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας.
Το πρόσωπο, του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αμφισβητείται, εφόσον είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο πολιτών με κανονική ενεργό εγγραφή, θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών επί της αμφισβήτησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Επίσης συμπεριλαμβάνονται άρθρα που περιέχονταν και στο αρχικό νομοσχέδιο και αφορούν:

Αλλαγές στις προϋποθέσεις πρόσληψης δημοσιογράφων στους δήμους (άρθρο 27 στο νέο ν/σ)Το άρθρο 40 για τη νομική υποστήριξη των αιρετών διευρύνεται και αφορά και τους εργαζόμενους (μόνιμους & αορίστου χρόνου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Άρθρο 40

Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 52 ν. 4674/2020

Το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 52

Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).
Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.»


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();