πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Τηλεργασία στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Ανάλυση των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε σύγχυση βρίσκονται οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ Bαθμού εξαιτίας των αντικρουόμενων οδηγιών που δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας), σε ποσοστό έως 40% των εργαζομένων τους. Ενόψει αυτής της σύγχυσης πολλοί Ο.Τ.Α. έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας, ενώ ήδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ) έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για το ζήτημα.

Τι προκάλεσε όμως αυτή τη σύγχυση; Την 20.09.2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία διευκρινίζονταν και επεξηγούνταν τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο γίνεται ανάλυση του τρόπου εφαρμογής μίας σειράς μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, μεταξύ δε αυτών και του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας. Ειδικά ως προς αυτό, στην εγκύκλιο μνημονεύεται ότι «Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, την επιτακτική ανάγκη προστασίας τόσο της δημόσιας αλλά και της ατομικής υγείας, αλλά και την ανάγκη επίτευξης της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους, αποκλειστικά εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, σε περιπτώσεις όπου έχει εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων, αλλά δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, αυτό δεν καθίσταται εφικτό. Η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας μπορεί να παρέχεται, όπως προαναφέρθηκε, και στις περιπτώσεις της παραγράφου Γ. της παρούσας, ήτοι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή Τμήματος, όπου φοιτά το τέκνο των υπαλλήλων και μόνο σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση άλλης διευκόλυνσης για τον ίδιο σκοπό από τον/ την γονέα υπάλληλο ή τον/ την σύζυγο αυτού/ αυτής».

Η εν λόγω διατύπωση της εγκυκλίου, στην οποία γίνεται λόγος για δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας (και όχι για υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία) είχε ως αποτέλεσμα στην πράξη να μην υιοθετηθεί το μέτρο από τους Ο.Τ.Α. ή σε κάθε περίπτωση να μην υιοθετηθεί σε τέτοια έκταση ώστε η εφαρμογή του να αφορά το 40% των εργαζομένων με τηλεργασία (ή ποσοστό κοντά σε αυτό).

Μάλιστα, η πρόβλεψη περί δυνατότητας εφαρμογής συστήματος τηλεργασίας, την ίδια στιγμή που για τον ιδιωτικό τομέα η τηλεργασία είναι υποχρεωτική (δείτε άρθρο epoli.gr Τηλεργασία 40%: Τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ισχύει [A’ Μέρος]), είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθούν διευκρινίσεις από πολλές υπηρεσίες.

Ενόψει αυτών, την 22.09.2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο αποκλειστικά την διευκρίνιση του ζητήματος της τηλεργασίας. Με αυτή διευκρινίστηκε ότι, «Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων, διευκρινίζονται εκ νέου τα εξής: Προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και βάσει των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων, για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα είναι υποχρεωτική για τους φορείς τουλάχιστον έως την 4η Οκτωβρίου 2020 ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων».

Με την ανωτέρω δεύτερη εγκύκλιο ήρθη κάθε αμφιβολία σχετικά με τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και εναρμονίστηκε το σχετικό πλαίσιο με όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.

Τώρα καλούνται οι υπηρεσίες των φορέων να εφαρμόσουν συστήματα τηλεργασίας για ποσοστό έως 40% του προσωπικού τους.  

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();