πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Προσλήψεις: Oδηγίες ΥΠΕΣ προς Δήμους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (έγγραφα)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, απέστειλε το ΥΠΕΣ στους Δήμους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
ΣΧΕΤ. : α. Η υπ’ αριθμ. 50175/7-8-2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της
χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ Β’ 3324/2020)», όπως ισχύει

β. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52360/19-8-2020 έγγραφό μας με το οποίο ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’)

Κατόπιν του β. σχετικού εγγράφου μας με το οποίο σας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα άμεσης εκκίνησης της διαδικασίας πρόσληψης του εν θέματι προσωπικού και παράλληλα τήρησης των στενών προθεσμιών που τίθενται με το άρθρο 2 της α. σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρώτη εφαρμογή της, ώστε το προσληφθέν από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αυθημερόν και μέχρι ώρα 4 μ.μ τη χρονική εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης στο φορέα σας, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο αρχείο xls με την ονομασία EROTIMATOLOGIO_ που αποστέλλεται με το παρόν.

Το συμπληρωμένο αρχείο θα πρέπει να αναρτηθεί από το φορέα σας σήμερα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/),
διατηρώντας την ίδια ονομασία (EROTIMATOLOGIO_).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο

Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα σας στο διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που
σας αντιστοιχεί (Ενοποιημένος Κωδικός Φορέα), καθώς και του 8ψήφιου κωδικού πρόσβασης (password) που σας χορηγήθηκε από την υπηρεσία μας, ύστερα από την υποβολή των στοιχείων που
είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.

Β. Συμπλήρωση του αρχείου και υποβολή του στο Υπουργείο

Αναρτάτε το συμπληρωμένο αρχείο του πίνακα στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς να αλλάξετε την ονομασία του (“EROTIMATOLOGIO_”), επιλέγοντας «Πατήστε το Εικονίδιο ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ»

 https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/up.htm

Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας στον διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε τον ενοποιημένο κωδικό του φορέα σας.

Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτήσετε λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν. 1

Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ (https://www.ypes.gr/eggrafa/) καθώς και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα προσωπικού του Υπουργείου'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();