πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Αυτοδιοίκηση: Έλλειμμα και το 2020 και το 2021 κατέθεσε ο Σταϊκούρας στη Βουλή

Κατετέθη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2021.  Στο επίσημο έγγραφο, έπειτα από πολλά χρόνια ο ενιαίος προϋπολογισμός των ΟΤΑ απεικονίζεται ελλειμματικός κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο για φέτος αλλά και για το επόμενο έτος.  Συγκεκριμένα, έλλειμμα 100.000.000,00 ευρώ το 2020 και 51.000.000,00 ευρώ το 2021.

Αναλυτικότερα, στο κατετεθέν έγγραφο ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εντοπίζονται οι εξής αναφορές:


I]  ΓΙΑ ΤΟ 2020


« Το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA για το 2020, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να ανέλθει σε ΕΛΛΕΙΜΜΑ ύψους 100 εκατ. ευρώχαμηλότερο κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό δημοσιονομικό στόχο.  Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση του δημοσιονομικού αποτελέσματος, καθώς και την απόκλισή του από τον στόχο είναι: (α) η μείωση των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ (ανταποδοτικά τέλη, φόροι, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών) έναντι των προβλέψεων, λόγω των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και της χρονικής μετάθεσης για το 2021 της επίδρασης από τη δήλωση της ορθής επιφάνειας των κτισμάτων.  (β) Η έκτακτη επιχορήγηση που έλαβαν οι ΟΤΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό ύψους 95 εκατ. ευρώ, λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και η επιπλέον επιχορήγησή τους με ποσό ύψους 116 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και (γ) η συγκράτηση των λειτουργικών τους δαπανών.»


ΙΙ]  ΓΙΑ ΤΟ 2021


« Το ισοζύγιο των ΟΤΑ κατά ESA για το 2021, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε ΕΛΛΕΙΜΜΑ ύψους 51 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για το 2020.

Οι βασικότεροι παράγοντες της μεταβολής αυτής είναι η προβλεπόμενη αύξηση των ιδίων εσόδων, η οποία θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος της υστέρησης που προέκυψε το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και λόγω της χρονικής μετάθεσης και της θετικής επίπτωσης από τη δήλωση της ορθής επιφάνειας των κτισμάτων. »

Δείτε και τον σχετικό Πίνακα:

 

2019

2020

2021

ΔΥΕ Απριλίου 2020

Προϋπ/σμός

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

VIII. Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA

82

201

-100

-51

ΈΣΟΔΑ

5.999

6.632

6.209

6.349

Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

3.379

3.820

3.906

3.755

Τόκοι πιστωτικοί

50

56

45

51

Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά)

-25

-23

-23

-23

Φόροι

1.741

1.953

1.392

1.630

Λοιπά έσοδα

855

826

889

935

ΕΞΟΔΑ

5.917

6.432

6.309

6.400

Παροχές σε εργαζόμενους

2.483

2.510

2.548

2.602

Τόκοι χρεωστικοί

59

55

47

59

Κοινωνικές παροχές

167

235

219

146

Λοιπά έξοδα

1.893

1.993

1.928

1.883

Επενδυτικές δαπάνες

1.315

1.639

1.568

1.710

 

ΙΙΙ] ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ


- « Για το 2020 υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η δράση που εντάσσεται στην επισκόπηση δαπανών και εσόδων των ΟΤΑ για την ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των οικοδομών, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία (δηλώθηκαν 60 εκατ. επιπλέον τετραγωνικά μέτρα περίπου από 2,6 εκατ. πολίτες) και θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα των ΟΤΑ το 2021 και τα επόμενα χρόνια. »

- « Στο επίκεντρο βρίσκεται και η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά στον πυλώνα των ΟΤΑ, έμφαση δίνεται στην απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης κύριων κατηγοριών εσόδων τους, ώστε να απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι και να ενισχυθεί η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. »

- « Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Ιούλιο στο ποσό των 255 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών σε 218 εκατ. ευρώ.  Για την ταχεία εκκαθάριση και αποπληρωμή τους, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών συμφώνησαν στην υλοποίηση, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2020, προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 120 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα και για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ στο μέλλον, προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. »


Μπορείτε να δείτε το «προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2021», όπως επισήμως κατετέθη στη Βουλή, ΕΔΩ  .


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();