πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

ΥΠΕΣ: Ενέκρινε 782 προσλήψεις σε ΟΤΑ για το 2021 (λίστα)

Στην έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα για τους ΟΤΑ εγκρίνονται:

α) επτακόσιες σαράντα οκτώ (748) θέσεις τακτικού προσωπικού στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας και

β) τριάντα τέσσερις (34) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, σε Δήμους Περιφέρειες καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Δείτε το έγγραφο με τη λίστα των Δήμων εδώ

Αναλυτικά οι φορείς, για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος.

– Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ε.Π.Π έτους 2021, αυτά θεωρούνται
ως μη εγκριθέντα για το έτος αυτό.

– Στους φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι φορείς του Παραρτήματος θα πρέπει να αναζητήσουν το αρχείο xls που τους αντιστοιχεί, το οποίο έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για
θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/ ), στην ενότητα «άντλησης αρχείων»1/ φάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2021».

Στο εν λόγω αρχείο αποτυπώνονται οι εγκριθείσες θέσεις προς πλήρωση του φορέα, ανά κωδικό θέσης, εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα. Το αρχείο έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό (user name) του φορέα (βλ. πρώτη στήλη Παραρτήματος), είναι συμπιεσμένο και για την αποσυμπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψήφιος κωδικός πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον υπεύθυνο επικοινωνίας του φορέα από την υπηρεσία μας, κατόπιν υποβολής σε αυτή των στοιχείων που είχαν προσδιοριστεί με το υπ’ αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.2

2. Με νεότερο έγγραφό μας, οι φορείς του Παραρτήματος θα κληθούν, μέσω ειδικών πινάκων αρχείων xls που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό και θα διατεθούν από την υπηρεσία μας σε αυτούς προς συμπλήρωση, να μας γνωστοποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου εν συνέχεια να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης:

2.Α. Κάθε φορέας θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2021, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις.

Συγκεκριμένα, α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με
αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ και γ) την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2021 με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για κάθε επόμενο έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος, ιδίως ως προς την αποτύπωση της λεκτικής ονομασίας της εγκεκριμένης θέσης με αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ, ή εάν δεν
υπάρχει κενή οργανική θέση πλέον ή δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, θα πρέπει άμεσα να αποστείλετε στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α., αποκλειστικά μέσω της

2 Παράδειγμα: O Δήμος στον οποίο αντιστοιχεί ο μοναδικός 12ψηφιος κωδικός 120020082008, αναζητά στον προαναφερθέντα φάκελο «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2021» το συμπιεσμένο αρχείο .xls που έχει την ονομασία 120020082008. Για να ανοίξει το αρχείο θα πρέπει να εισαγάγει στο αναδυόμενο πλαίσιο τον 8ψηφιο κωδικό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί για την είσοδο του στο διαδικτυακό τόπο.

2.Β. Οι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ξένη γλώσσα και επίπεδο γνώσης αυτής, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς με τη σχετική απόφαση.
Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το π.δ. 50/2001 και τα ισχύοντα για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.Γ. Ειδικά στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς, κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ, άνευ περαιτέρω ειδικότητας του γενικού κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών) θα πρέπει με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχει εξειδικευτεί περαιτέρω ο κλάδος π.χ. ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων).

2.Δ. Επιπλέον για τις εγκεκριμένες θέσεις των Περιφερειών θα πρέπει να προκύπτει από την σχετική απόφαση και η Περιφερειακή Ενότητα που υπάγεται η κάθε θέση.

Οι σχετικές αποφάσεις (Οικονομικής Επιτροπής ή Περιφερειακού Συμβουλίου) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση κενών θέσεων, βεβαίωση πιστώσεων και αντίγραφο ΟΕΥ) θα
αποσταλούν στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά, αφότου ο φορέας συμπληρώσει και υποβάλει στην υπηρεσία μας τον πίνακα με τον οποίο θα επιβεβαιώνει την ορθότητα του αιτήματός του, συνεπώς θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη έκδοσή τους.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να κοινοποιήσουν σε όλα τα νομικά πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στους Συνδέσμους που συμμετέχουν και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, το παρόν, ώστε όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταστούν ενήμεροι για την έκβαση του αιτήματός τους στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();