πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Σε χρήμα μη χορηγηθέντα ΜΑΠ σε Δημοτικούς Υπαλλήλους - Ποιους αφορά - Οι προϋποθέσεις

Με το άρθρο 60 του Ν. 4735/2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε την 12.10.2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνεται και πάλι η δυνατότητα αποτίμησης και εξόφλησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν έχουν χορηγήσει οι Ο.Τ.Α. στους εργαζομένους τους.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε δοθεί κατ’ αρχάς στους Ο.Τ.Α. με το ά. 97 του ν. 4483/2017, στο οποίο είχε προβλεφθεί η δυνατότητα αποτίμησης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας που δεν είχαν χορηγηθεί εντός του έτους στο οποίο αυτά έπρεπε να είχαν δοθεί και της εξόφλησης αυτών των ποσών στους δικαιούχους.

Η εν λόγω διάταξη, όμως, είχε χρονικό ορίζοντα λήξης, καθώς αφορούσε τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες μόνο έως και το έτος 2016. Αντίθετα, δεν δινόταν η συγκεκριμένη δυνατότητα (αποτίμησης και εξόφλησης σε χρήμα) για το έτος 2018 και εξής.

Το πρόσφατο άρθρο 60 του ν. 4735/2020 έρχεται να τροποποιήσει την προγενέστερη  ρύθμιση του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 ως εξής: «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις, 2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) καταργείται, 3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.       

Ειδικότερα, η τροποποιητική διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και καταργεί την παρ. 2 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017, τα οποία όριζαν τα κάτωθι: «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: … 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1».

Συνεπώς, με τη νέα διάταξη καταργείται ο χρονικός περιορισμός για την αποτίμηση και εξόφληση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας. Πλέον οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α., στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας από τον 08/2017 και μετά, δικαιούνται να τα λάβουν σε χρήμα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό είναι οι εξής:

α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,

β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,

γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα, όσοι Δήμοι αρνούνται να καταβάλουν το αντίτιμο των ΜΑΠ σε χρήμα μπορεί να υποχρεωθούν δικαστικά να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα ποσά, πράγμα που έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, όπως σας έχει παρουσιάσει το epoli.gr (βλ. https://www.epoli.gr/dikastirio-kataboli-xrima-xorigithentwn-a-120638.html)

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();