πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Κινητικότητα και αμοιβαία μετάταξη σε Δημόσιο - ΟΤΑ: Οι όροι - Η διαδικασία

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (στο εξής ΕΣΚ) δόθηκαν με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  Κατ’ αρχάς θα πρέπει να λεχθεί ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

Προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη. Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι υπάλληλοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να δηλώνουν τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να βεβαιώνονται και στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης το ποσοστό κάλυψης του κλάδου του αιτούντος, η μοναδικότητα στον κλάδο ή το αν ο μετακινούμενος προέρχεται από νησιωτικές περιοχές κ.ο.κ., καθώς στην συγκεκριμένη περίπτωση η μετάταξη είναι αμοιβαία, οπότε δεν δημιουργούνται κενές θέσεις στον φορέα προέλευσης. Εξάλλου, η προϋπόθεση για την σχετική ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον ισχύει και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αυτονόητο είναι ότι για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης οι υπάλληλοι θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται.

Επιπλέον -και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται πλέον η μεταφορά της θέσης στο πλαίσιο του ΕΣΚ- διευκρινίζεται ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – π.χ. οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο.

Μόνη εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι εκείνη που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει προσωποπαγή θέση.

Επίσης με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου που έχει δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, καθώς δεν νοείται με μόνο το γεγονός της αμοιβαίας μετάταξης να απαλλάσσεται ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη της δέσμευσης αυτής ούτε βέβαια δημιουργείται η υποχρέωση και η δέσμευση αυτή για αυτόν που μετατάσσεται τελικώς αμοιβαίως με τον αιτούντα, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης. Μόνη εξαίρεση για την αμοιβαία μετάταξη εισάγεται με τις διατάξεις της παρ.2β του αρ. 4 του ν. 4440/2016.

Με την αμοιβαία μετάταξη δεν μπορεί να αλλάξει η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του -οργανική ή προσωποπαγής- με την εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία υπάλληλος που κατέχει προσωποπαγή θέση δύναται, εφόσον υφίσταται, να καταλάβει κενή οργανική θέση αντίστοιχης εργασιακής σχέσης με αυτήν που κατείχε.

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης έχουν ως εξής:

(α) Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάταξη από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από ΠΥΜ, στο οποίο θα βεβαιώνονται για τον υπάλληλο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ). Στην αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει να προσδιορίζονται και οι φορείς, στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΚΕΚ σε χρόνο που δεν συναρτάται με τους Κύκλους Κινητικότητας.

(β) Η ΚΕΚ εξετάζει σε εύλογο χρόνο τα υποβληθέντα αιτήματα. Όσα αιτήματα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Απογραφής, http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_mtransfers.html, με ανάρτηση σχετικού πίνακα, στον οποίο αναφέρεται επίσης η ημερομηνία ανάρτησής τους και κατ’ επέκταση και χρονική διάρκεια ισχύος του, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και οι φορείς υποδοχής. Η ισχύς του πίνακα αυτού είναι για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής του, οπότε και δημοσιοποιούνται τα σχετικά αιτήματα.

(γ) Κατά τη διάρκεια ισχύος του αναρτηθέντος πίνακα, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν αμοιβαία, υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα αίτηση στον φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται παραδεκτώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω σάρωσης των σχετικών εγγράφων και με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας).

(δ) Το τριμελές όργανο του φορέα προέλευσης μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στον οποίο έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό αίτημα, συνεδριάζει συνεκτιμώντας όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις. Για τη γνωμοδότησή του λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αιτούντος υπαλλήλου που αποδεικνύουν την καταλληλότητα του. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με την προκηρυσσόμενη για κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία του υπαλλήλου στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων. Οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται υποχρεωτικά σε συνέντευξη. Οι αιτήσεις που εξετάζονται από το αρμόδιο τριμελές όργανο αρχικά στον φορέα προέλευσης και ακολούθως στον φορέα υποδοχής θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον πίνακα δημοσιοποίησης του αιτήματος. (ε) Η αμοιβαία μετάταξη ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης, ο οποίος εν προκειμένω είναι και ο επισπεύδων, και του φορέα υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

https://www.epoli.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();