πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Τροποποίηση διατάξεων αξιολόγησης -Εγκύκλιος ΥΠΕΣ (αναλυτικά)

Εγκύκλιος εξέδωσε το ΥΠΕΣ σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016 με θέμα τη συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197).

Αναλυτικά:
Σας ενημερώνουμε ότι, στις 12 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 32 «Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016» του ως άνω νόμου, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 21 του ν.4369/2016 ως εξής:

Α. Ρυθμίσεις για Αξιολογητές και Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Στο άρθρο 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίστανται οι περ. β’ και δ’ της παρ. 2, και προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. α’ της παρ. 3 ως εξής:

«2. β) Η προθεσμία της περ. α’ ισχύει και για τους αξιολογητές που αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως μοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις

αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.
α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων».

Β. Ρυθμίσεις για Αξιολογούμενους

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή».

Γ. Ρυθμίσεις για Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΕΑ)

Στο άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 καταργούνται και προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«1. …Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλον φορέα με ισάριθμους αναπληρωτές τους, προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, από τον οικείο ή από άλλους φορείς 2. Έργο της Επιτροπής είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων των άρθρων 17 παρ. 12, 18 παρ. 12 και 20 4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του. 5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που λήγει εντός του ως άνω εξαμήνου. 6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας.»

Περαιτέρω με την παρ. 4 του άρθρου 32 του νόμου 4735/2020 ορίζεται ότι:

«4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 2016, 2017 και 2018 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο τους σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα: α) Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. β) Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31 Μαρτίου 2021. Η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που δεν έχουν ολοκληρώσει το ως άνω έργο παρατείνεται μέχρι της ολοκλήρωσης αυτού. Φορείς που δεν έχουν συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούνται να προβούν στη συγκρότηση αυτής εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και στην άμεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα ισχύουν και στην τελευταία αυτή περίπτωση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.»

Δ. Ενέργειες και Προθεσμίες που αφορούν στις ΕΕΑ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, και ειδικότερα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τίθεται εξάμηνη προθεσμία στις αρμόδιες ΕΕΑ προκειμένου να ολοκληρώσουν την εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης και να προβούν στην οριστικοποίησή τους. Η προθεσμία αυτή αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εντός χρονικού διαστήματος που τελεί σε εγγύτητα με την κάθε αξιολογική περίοδο, προϋπόθεση αφενός κρίσιμη προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία που αφορούν τη χρονικά προσδιορισμένη απόδοση του υπαλλήλου, αφετέρου ουσιαστική προκειμένου οι υπάλληλοι να λαμβάνουν έγκαιρα την οριστικοποιημένη πληροφόρηση επί της απόδοσής τους και να μπορούν να κάνουν χρήση αυτής ως στοιχείου του προσωπικού τους μητρώου. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων, που υποβάλλονται στις ΕΕΑ – λόγω χαμηλής βαθμολογίας ή λόγω ελλιπούς αιτιολόγησης αυτής – εντός δύο μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτές, παραμένει σε ισχύ.

Με την προστιθέμενη παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, εφόσον λήξει η θητεία της ΕΕΑ, η οποία είναι διετής, ο οικείος φορέας οφείλει να προβεί εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της σε συγκρότηση νέας Επιτροπής προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης εντός των εκ του νόμου τασσομένων προθεσμιών.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 32 του ν.4735/2020 ρυθμίζεται χρονικά το ζήτημα της ολοκλήρωσης του έργου των ΕΕΑ αναφορικά με την εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 2016, 2017, 2018 και 2019. Ειδικότερα, τίθενται οι καταληκτικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης για τα ως άνω έτη από τις αρμόδιες ΕΕΑ ως εξής:

– Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

– Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31 Μαρτίου 2021.

– Αξιολογική περίοδος έτους 2019: Οριστικοποίηση έως τις 31 Σεπτεμβρίου 2021.

Η προθεσμία που αφορά στην αξιολογική περίοδο του 2019, προκρίθηκε λόγω της διενέργειας της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2019 το β’ εξάμηνο του 2020 (εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID 19) και της ανάγκης προηγούμενης διευθέτησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Διευκρινίζεται ότι, βάσει της ανωτέρω διάταξης καθώς και της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.4369/2016, η θητεία των μελών των ΕΕΑ στις οποίες εκκρεμούν εκθέσεις αξιολόγησης των ως άνω παρελθόντων ετών παρατείνεται μέχρι ολοκληρώσεως του έργου τους.

Περαιτέρω, βάσει της ανωτέρω διάταξης καθώς και της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.4369/2016, καλούνται οι φορείς που κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν συγκροτήσει ΕΕΑ να προβούν στη συγκρότηση εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 1η Νοεμβρίου 2020, και στην άμεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Οι ΕΕΑ που θα συγκροτηθούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εξέταση των εκθέσεων παρελθόντων ετών εντός των εκ του νόμου τασσόμενων προθεσμιών.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου των ΕΕΑ για τις αξιολογικές περιόδους 2017/2018, στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των βαθμολογιών των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες προωθούνται προς εξέταση στις αρμόδιες ΕΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα κληθούν να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τις αντίστοιχες βαθμολογίες της οικείας ΕΕΑ. Ειδικότερα, η καταχώριση θα γίνει μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση, εντός προθεσμιών που θα καθοριστούν σε επόμενη εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται ότι, για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού – Προσωπικού, στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ έχουν αναρτηθεί οδηγίες καθώς και πληροφοριακό υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@ydmed.gov.gr.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους Προέδρους των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου axiologisi@ypes.gov.gr, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων που εκτελούν χρέη γραμματέα Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επίσης, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο και Δράσεις – Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–axiologisi).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();