πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

ΥΠΕΣ: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με θέμα την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα, που αφορά στο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Με την ως άνω εγκύκλιο ερμηνεύονται οι διατάξεις των ως άνω άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά τον ν. 4674/2020 και τον ν. 4690/2020, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Τα οριζόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των ΟΤΑ β΄ βαθμού, καθώς υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η παροχή εξειδικευμένων οδηγιών με την παρούσα εγκύκλιο και συγκεκριμένα στο Α΄ μέρος ως προς τη διαδικασία της επικείμενης επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικής μονάδας, η οποία θα λάβει χώρα στις Περιφέρειες βάσει των ανωτέρω διατάξεων, στο Β΄ μέρος ως προς τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης και τέλος στο Γ΄ μέρος ως προς τη σύσταση/συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) στις Περιφέρειες .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος ) επιπέδου οργανικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 84-86 του ΥΚ, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ν. 4674/2020.
Ελληνική

Ειδικότερα :

 Ως προς την έκδοση των προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης οργανικών μονάδων διευκρινίζονται τα εξής :

 Για την έκδοση των προκηρύξεων λαμβάνονται υπόψη πλέον των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. και οι οικείες οργανικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται
οι κατηγορίες και οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, βάσει του άρθρου 84 του Υ.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 241 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν.

 Αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αποτελούν τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των προκηρυσσόμενων θέσεων. Διευκρινίζεται ότι στα περιγράμματα θέσεων εργασίας, πέραν των τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις και τα οποία αποκλειστικώς και μόνο αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στο αντίστοιχο πεδίο «τυπικά προσόντα» του Π.Θ.Ε., τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υπάλληλοι-υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις ευθύνης, δύνανται να προβλέπονται ως επιθυμητά προσόντα σε
αντίστοιχο πεδίο του Π.Θ.Ε., χωρίς ωστόσο αυτά, εφόσον δεν προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, να επηρεάζουν το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας των υπαλλήλων.

 Ως προς τη διαδικασία επιλογής διευκρινίζονται, κατά περίπτωση, τα εξής :

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
1. Η διαδικασία ξεκινά με την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσελίδα τους, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Με μέριμνα των φορέων που προκηρύσσουν τις θέσεις, η προκήρυξη κοινοποιείται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους που υπηρετούν στον φορέα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ β΄ βαθμού και των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού, ενώ υπάλληλοι που δεν υπάγονται ευθέως αλλά κατά παραπομπή στις διατάξεις του ΥΚ, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάγονται στις διατάξεις του βαθμολογίου και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων του ΥΚ. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020, ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Υ.Κ., οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιφέρειες και υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των περιφερειών με αρμοδιότητες στην υγεία ( Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας). Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020, ήτοι κατά την 11 ηΜαρτίου 2020, για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμη το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ` ανώτατο όριο ανά προκήρυξη. Από το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται όσοι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης υπηρετούν κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α` 18), όπως ισχύει.

5. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

6. Η αίτηση υποψηφιότητας κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

7. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. .

8. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η αξιολόγηση ως προϋπόθεση επιλογής (αρ. 84 ΥΚ) και
ως μοριοδοτούμενο κριτήριο (αρ. 85 ΥΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π., με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Για τη
διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 του Υ.Κ. και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

10. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση, για θητεία τριών (3) ετών, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του
οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής του.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();