πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

ΥΠΕΣ -Κινητικότητα: Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτημάτων (εγκύκλιος)

Νέα εγκύκλιο με θέμα την έναρξη του κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8

Σε συνέχεια της ως άνω (α) σχετικής εγκυκλίου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν των τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εφεξής ΕΣΚ (ν. 4440/2016), με τις διατάξεις του ν. 4674/2020, δια της παρούσας καλούνται οι φορείς για την αποστολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών μέσω του ΕΣΚ. Ειδικότερα:

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 2/11/2020 και ώρα 12.00 π.μ.:

1. Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει) καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση στη σχετική ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου
(https://hr.apografi.gov.gr). Αρμόδιοι για την υποβολή των αιτημάτων αυτών είναι κατά περίπτωση οι εξής:

 οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα,

 οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους,

 οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.

Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποστολή των αιτημάτων τους για
κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και κάλυψη αναγκών με απόσπαση στον εποπτεύοντα φορέα έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση αυτών, καθώς αυτός είναι ο τελικά αρμόδιος για την έγκριση του σχετικού αιτήματος και για την υποβολή του. Στη λίστα των θέσεων για μετάταξη που θα αποστείλουν οι εποπτευόμενοι φορείς στον εποπτεύοντα φορέα χρειάζεται να συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί των κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν και στην λίστα των αναγκών (αποσπάσεις) θα πρέπει να συμπληρώσουν την κατηγορία, τον κλάδο και την μονάδα για κάθε αιτούμενη απόσπαση.

Επισημαίνεται ότι, το αίτημα μετάταξης του κάθε φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο θέσεις των οποίων η κατάσταση είναι χαρακτηρισμένη στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα ως «Κενή» και να
έχει Ειδικό Περίγραμμα.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, καθώς η κινητικότητα τελεί πλέον σε άμεση συνάρτηση με τη διαδικασία προσλήψεων και προκειμένου να εξασφαλίζεται με λυσιτελή τρόπο η στελέχωση των
δημοσίων υπηρεσιών, θα πρέπει τόσο τα υπουργεία όσο και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, εν όψει της υποβολής αιτημάτων για την προκήρυξη κενών θέσεων στο πλαίσιο του εν λόγω κύκλου κινητικότητας, να προβούν άμεσα, στην περίπτωση που δεν το έχουν ήδη πράξει, στη δέσμευση των εγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07- 2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, η οποία αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, ώστε να προκηρύξουν μόνο όσες κρίνουν απαραίτητες από τις κενές θέσεις που υπολείπονται.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2021 και τις εγκεκριμένες από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 θέσεις, αυτές θα παραμείνουν δεσμευμένες, μέσω του συστήματος της απογραφής, χωρίς να απαιτείται να προβείτε σε εκ μέρους σας περαιτέρω ενέργειες. Η Υπηρεσία μας σας έχει ήδη αποστείλει σχετική ενημέρωση για τις εγκεκριμένες από το Υπουργικό Συμβούλιο θέσεις.

Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα υπενθυμίζονται τα αναφερόμενα στην με ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας και ειδικότερα:

Τα αιτήματα που θα υποβάλουν οι φορείς θα πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με:

 το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων (αυτοδίκαιων αποχωρήσεων),
 τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων,
 το σύνολο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος,
 το οικείο περίγραμμα θέσης εργασίας,
 τα απαιτούμενα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, τα οποία καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ή τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ειδικά για τα αιτήματα αποσπάσεων, για τα οποία δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, τα αιτήματα θα πρέπει να είναι κατ΄ εξοχήν αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών και ιδίως την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.

Εξυπακούεται ότι για την έγκαιρη καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των σχετικών αιτημάτων κινητικότητας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορείς (εποπτευόμενα νπδδ και νπιδ) και οι ΟΤΑ να αποστείλουν εγκαίρως τα αιτήματά τους στο αρμόδιο για την υποβολή αιτήματος όργανο, οπότε και απαιτείται συντονισμός των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται ο οικείος Υπουργός ή ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι προστέθηκαν νέα πεδία στην σχετική πλατφόρμα για την καταχώριση των αιτημάτων κάλυψης κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα
διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικότερα, τα νέαπεδία που προστέθηκαν για την τεκμηρίωση των αναγκών είναι τα κάτωθι:

 Αρχικά η θέση για να μπορέσει να καταχωριστεί στο σύστημα θα πρέπει να είναι κενή οργανική, προκειμένου για μετάταξη, άλλως το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω ενέργεια (πχ. στην περίπτωση που η θέση είναι δεσμευμένη ή καλυμμένη).

 Για την αιτιολόγηση του αιτήματος έχουν προστεθεί προεπιλογές ως εξής:

 Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης

 Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων
 Έλλειψη προσωπικού λόγω κινητικότητας
 Οργανωτική αναδιάρθρωση
 Συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες
 Ελεύθερο κείμενο – κενό (για αιτιολογίες που δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες επιλογές)
 Σε περίπτωση που επιλεγεί η κενή εγγραφή (κενό), τότε και μόνο ενεργοποιείται το επόμενο πλαίσιο με την σήμανση «Αιτιολόγηση (Άλλο)», πεδίο στο οποίο καταχωρίζεται ελεύθερο κείμενο, αν δεν καλύπτεται η αιτιολόγηση με μία από τις προαναφερόμενες επιλογές. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι είναι δυνατή η επιλογή μόνο μίας από τις ήδη καταχωρισθείσες προεπιλεγμένες αιτιολογίες. Σε περίπτωση που ο φορέας θέλει να αιτιολογήσει το αίτημά του με το σύνολο ή με παραπάνω από μια επιλογές, τότε θα επιλεγεί το ελεύθερο κείμενο- κενό, οπότε και θα καταχωριστεί η αιτιολογία του φορέα στο σχετικό προαναφερόμενο πλαίσιο με την σήμανση «Αιτιολόγηση (Άλλο)».
 Στο αμέσως επόμενο πεδίο καταχωρίζονται (με ελεύθερο κείμενο) όλα τα στοιχεία εκείνα που προβλέπονται από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ, ΚΕΝΩΝ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ)».

Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι υποχρεωτική.

 Τέλος, για κάθε αιτούμενη θέση έχουν προστεθεί τα εξής πεδία:

• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον δεν καταγράφονται στο ΠΘΕ)
• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (εφόσον δεν καταγράφονται στο ΠΘΕ)

Η συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων είναι προαιρετική μόνο στην περίπτωση που τα προσόντα αυτά καταγράφονται και περιλαμβάνονται ήδη στο σχετικό ΠΘΕ.

Προς διευκόλυνση των φορέων για την αποστολή των αιτημάτων και την έγκαιρη καταχώριση αυτών από τους εποπτεύοντες φορείς, τα αιτήματα που θα αποστέλλονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας όλα τα παραπάνω πεδία με την ανωτέρω μορφή και ακολουθία.

Διευκρινίζεται ότι η αιτιολογία αφορά το σύνολο των αιτούμενων θέσεων και θα πρέπει να είναι καίρια και ουσιαστική.

Η διαδικασία του Α΄ Σταδίου στο σύνολό της, δηλαδή από την αποστολή αιτημάτων των εποπτευόμενων φορέων στα Υπουργεία και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ανεξάρτητες Αρχές μέχρι και την υποβολή συνολικά των αιτημάτων από τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 2α Νοεμβρίου και ώρα 12.00 πμ. αποκλειστικά, οπότε και τα υποβληθέντα αιτήματα μέχρι και την αποκλειστική προθεσμία αυτή, θα τεθούν υπόψη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

Η ως άνω προθεσμία τίθεται ως αποκλειστική και θα πρέπει να τηρηθεί απαρεγκλίτως δεδομένης της προβλεπόμενης έναρξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας στις αρχές του επόμενου έτους.
Επιπλέον καθώς η κινητικότητα τελεί πλέον σε άμεση συνάρτηση με τον προγραμματισμό προσλήψεων, θα πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να συνδράμουν προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του κύκλου που ανακοινώνεται με την παρούσα εντός των προβλεπόμενων από το νόμο
προθεσμιών (έως 31 Ιανουαρίου 2021).

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Τα αρμοδίως υποβληθέντα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ως προς το παραδεκτό της υποβολής τους (συνδρομή τυπικών προϋποθέσεων) και τη σχετική αιτιολογημένη έκθεση ως προς την αναγκαιότητά τους.

Διευκρινίζεται εν προκειμένω και δεδομένου ότι οι κύκλοι κινητικότητας περιορίζονται κατ΄ έτος, ότι οι φορείς θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την υποβολή των αιτημάτων τους τόσο όσον αφορά το αρμόδιο όργανο που αποστέλλει το αίτημα όσο και για την πληρότητα της αιτιολογημένης έκθεσης και του σχετικού περιγράμματος θέσης εργασίας, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα προαναφερόμενα στοιχεία με πληρότητα και σαφήνεια, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο που κατά την κρίση του οργάνου που αποστέλλει αρμοδίως το αίτημα θα πρέπει να τεθεί υπόψη της ΚΕΚ για την αξιολόγηση και ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων. Είναι αυτονόητο ότι αιτήματα που δεν πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτα ενώ πλημμελής ή ελλιπής αιτιολογία των αιτημάτων συνιστά βάσιμο λόγο για την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων.

Τα εγκεκριμένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων/αναγκών δημοσιοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σε μια ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) των προσφερόμενων – διαθέσιμων θέσεων και αναγκών στο Δημόσιο, διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως στις 10/11/2020.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, η
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρ. 41 του ν. 4674/2020 (Α΄53) προβλέπονται τα εξής: «1. Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133).

2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται».

Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται για κάθε κύκλο κινητικότητας που θαπροκηρυχθεί εφεξής, δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι η προηγούμενη ανάρτηση της κενής οργανικής θέσης που πρόκειται να καλυφθεί μέσω ΕΣΚ με τη διαδικασία της μετάταξης ή η ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος για την απόσπαση μέσω ΕΣΚ, αφορά τόσο στις νέες οργανικές διατάξεις των φορέων που έχουν εκδοθεί κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους είτε τις παλαιότερες ισχύουσες οργανικές διατάξεις, εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

2. Επισημαίνεται ότι οι φορείς πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε τα περιγράμματα θέσεων εργασίας να καταρτιστούν με ορθό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας μας, ιδίως ως προς τη συμπλήρωση του πεδίου «Τυπικά Προσόντα». Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή του αιτήματος για συγκεκριμένη θέση εργασίας δεν υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου περιγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου κινητικότητας. Για ενδεχόμενη τροποποίηση απαιτείται διαγραφή του αιτήματος και επανυποβολή του (σε κάθε περίπτωση έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων των φορέων).

3. Συναφώς, υπενθυμίζεται α) η αρ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22.10.2019, ΑΔΑ 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9, σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με την οποία παρέχονται οδηγίες για την καταχώριση του ψηφιακού οργανογράμματος και των θέσεων και β) η αρ.
ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/335/οικ.15885/14.8.2020, ΑΔΑ Ψ9Υ346ΜΤΛ6-14Β εγκύκλιος με θέμα «Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

4. Υπενθυμίζεται επιπλέον η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/οικ. 13157/27.3.2019, ΑΔΑ Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7, εγκύκλιος, στην οποία παρέχονται οδηγίες για την καταχώριση των αιτημάτων στην σχετική εφαρμογή της Απογραφής.

5. Δεδομένων των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 προθεσμιών, παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς για την αμελλητί διενέργεια κάθε διαδικασίας αρμοδιότητάς τους καθώς η κινητικότητα τελεί πλέον σε άμεση συνάρτηση με τις προσλήψεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθολογική στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

6. Για τον παρόντα κύκλο κινητικότητας, ο οποίος χρονικά συμπίπτει με τον προβλεπόμενο δεύτερο κύκλο κινητικότητας του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 4674/2020, σας γνωρίζουμε ότι, επειδή κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4674/2020 και συγκεκριμένα στις 11-3-2020, χρονική στιγμή που συνέπεσε μεταξύ άλλων με την πανδημία του κορωνοϊού και των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης συνεπεία της πανδημίας αυτής, δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί ο πρώτος κύκλος, οπότε και δεν θα εφαρμοστούν εν προκειμένω οι διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, αλλά δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, εφόσον πληρούνται οι λοιπές εκ του νόμου προϋποθέσεις (βλ. ανωτέρω περ. 1).

7. Τέλος, και σε συνέχεια της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-2020, ΑΔΑ Ψ62Σ46ΜΤΛ6-Σ04 εγκυκλίου μας, υπενθυμίζονται οι κάτωθι διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην διαδικασία κινητικότητας του κύκλου αυτού:

 Αρ. 66 του ν.4722/2020 (Α΄ 177), σύμφωνα με τις οποίες το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.

 αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), στις οποίες προβλέπονται επίσης τα εξής:
«1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%.

2. Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Xώρας από τις διαδικασίες συμμετοχής του στον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 που θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016)».

Οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις αφορούν το προσωπικό των εν λόγω φορέων, ενώ οι ίδιοι οι φορείς αυτοί, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, δύνανται να υποβάλουν αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών τους με προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.

Δείτε το έγγραφο εδώ.

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();