πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Δημόσιο: Μεγαλύτερη του 50% η τηλεργασία - Προβλέψεις για κοινό, μάσκα, ωράριο (εγκύκλιος)

Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να εργάζεται με τηλεργασία στις «κόκκινες» περιοχές. Μάλιστα, στους δύο «γκρίζους» νομούς (Θεσσαλονίκης, Σερρών) το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι κατά πολύ υψηλότερο.

Τα παραπάνω προβλέπει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου που στάλθηκε σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται:
«Ειδικά για τις δημόσιες υπηρεσίες που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου τυχόν παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό υψηλότερο του 50% θα μπορούσε να εξεταστεί από τον κάθε φορέα σε συνάρτηση με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα και τη δυνατότητα αυτού για απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων εξ αποστάσεως, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας».

Παράλληλα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες η εγκύκλιος προβλέπει ότι μα βάση ορισμένα κριτήρια «ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα προσδιορίσει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται στην υπηρεσία για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής».

Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού ανά επιδημιολογικό επίπεδο πραγματοποιείται ως εξής:

 Στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης το κοινό εξυπηρετείται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.

 Στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου διευκρινίσεις έχουν παρασχεθεί στην Ενότητα Α.3. της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ σχετικής εγκυκλίου.

Διενέργεια συναντήσεων εργασίας:

 Στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης η διενέργεια συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 Μέχρι πενήντα (50) άτομα

 Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου

 Στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου η διενέργεια συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται:

 τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου

 με τη συμμετοχή έως εννέα (9) ατόμων

Χρήση μάσκας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Ωράριο υπαλλήλων

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ισχύς των τριών ωραρίων λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00) ή ακόμα και η παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Κατά την επιλογή των ανωτέρω τριών ωραρίων εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή του προσωπικού που θα κάνει χρήση αυτών και στα τρία ωράρια, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου μέτρου. Δεδομένου δε ότι το μέτρο αυτό στοχεύει κατά κύριο λόγο στο να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μετακινούμενων υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι προσέρχονται στην Υπηρεσία είτε με ιδιωτικής χρήσεως μέσο μεταφοράς είτε με τα πόδια, εξυπακούεται ότι δύνανται να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που έχουν δηλώσει σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις.

Ειδικά μέτρα για Θεσσαλονίκη, Σέρρες

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.69919/2-11-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄4831) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» επισημαίνονται τα εξής αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 17.11.2020:

-Σύμφωνα με το άρθρο έκτο κατά τον χρόνο ισχύος της ως άνω απόφασης ισχύουν τα μέτρα του επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής απόφασης με τη διαφοροποίηση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή κάθε φορέας καλείται να προβεί σε κατάρτιση πλάνου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη του ιδίως τα εξής:

 Την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας του φορέα.

 Τις υγειονομικές εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης.

 Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού.

 Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.

 Την προστασία και ασφάλεια των ομάδων αυξημένου κινδύνου.

 Την προάσπιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και κυρίως αυτών που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία).

Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης θα προσδιορίσει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα (σε επίπεδο Τμήματος, όπου είναι εφικτό, άλλως σε επίπεδο Δ/νσης), οι οποίοι θα παρίστανται στην υπηρεσία για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής.

Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες

-Για την κατ΄εξαίρεση μετακίνηση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών εκδίδεται βεβαίωση κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το εν λόγω μέτρο έχουν παρασχεθεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9) εγκύκλιο. – Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.69919/2-11-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄4831), και ειδικότερα στην παρ. 2 προβλέπεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις, την βεβαίωση κίνησης (βλ. ανωτέρω ενότητα 5) και την βεβαίωση τύπου Β΄, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();