πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Βεβαίωση Κίνησης ΑΙΡΕΤΩΝ: Υπόδειγμα και διευκρινίσεις (Εγκύκλιος)

https://www.airetos.gr/

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις των Αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην αριθμ. 426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιου. Επιπλέον, με αυτήν δίνεται, όπως και στο 1ο lockdown, Πρότυπο για τη “Βεβαίωση Κίνησης Αιρετών Δήμων”.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα κάτωθι:

 

Σύμφωνα με το αρ.3 της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 4899/6.11.2020) εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι (που ορίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 7 του αρ.59 του ν.3852/2010) όλων των Δήμων.  

Επίσης, εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών οι Αιρετοί της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (παρ.6 αρ.3 της ΚΥΑ).

Ο Δήμαρχος δύναται να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων (άρθρο 1ο παρ.7 της ανωτέρω ΚΥΑ) την Απόφαση ανακήρυξής του από αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο (αρ.44 ν.3852/ 2010) και ο Αντιδήμαρχος την Απόφαση ορισμού του (παρ.5 αρ.59 ν.3852/2010).

Από τα περιοριστικά αυτά μέτρα εξαιρούνται, επίσης, οι μετακινήσεις Αιρετών οργάνων των Δήμων και των Κοινοτήτων από και προς την εργασία τους, που συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, κ.ά.), και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο (παρ.2α του αρ.3 της εν λόγω ΚΥΑ).

Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής ο Δήμαρχος (ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο, σύμφωνα με το αρ.88 του Κώδικα Δήμων) θα πρέπει να χορηγήσει στους εν λόγω Αιρετούς Βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:

- Στοιχεία ταυτότητας του Αιρετού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, αιρετό αξίωμα στο Δήμο)

- Τόπο κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)

- Τόπο εργασίας: ταχυδρομική διεύθυνση του Δημοτικού Καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο Αιρετός

- Λόγω του ότι οι Aιρετοί δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί, το πλαίσιο «Ωράριο εργασίας» εκλαμβάνεται ως ο απαιτούμενος χρόνος για την επιμελή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων και συμπληρώνονται ανάλογα τα πεδία:

α) ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….

β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……

- Χρονικό διάστημα ισχύος της Βεβαίωσης / Πάγιας Διάρκειας:

 

Η ως άνω Βεβαίωση χορηγείται με πρωτότυπη υπογραφή του Δημάρχου και με στρογγυλή σφραγίδα.  Στην ως άνω Βεβαίωση συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του Αιρετού, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το μετακινούμενο Αιρετό όργανο οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη Βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

 

“Προς διευκόλυνση των Δημάρχων”, όπως αναφέρει η Εγκύκλιος, επισυνάπτεται “Πρότυπο Βεβαίωσης Κίνησης των Αιρετών των Δήμων”.

Μπορείτε να το αποθηκεύσετε από τη σελ.12 της Εγκυκλίου, το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται ΕΔΩ, καθώς και να το δείτε κατωτέρω:

 

 

 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();