πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

Κορωνοϊός: Σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά Δημοτικών και Δημοσίων Υπαλλήλων

Σημαντικές διατάξεις που αφορούν εργασιακά θέματα των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου περιλαμβάνονται σε πρόσφατα αλλά και προς ψήφιση νομοθετήματα που αφορούν στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, όπως αναλύει, το epoli.gr

Ενδεικτικά:

Με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 «Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι: «Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και για το χρονικό διάστημα έως τις 28.2.2021, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%)…».

Ωστόσο, στις 17.12.2020 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19 … και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» με το άρθρο 146 του οποίου τροποποιείται η παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου ως εξής: «Η πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.02.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ` εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β` 4709) κοινής υπουργικής απόφασης».

Σημαντική πρόβλεψη περιέχει και το άρθρο 149 του νομοσχεδίου σχετικά με την παράταση της θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020. Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021. Πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι η δυνατότητα παράτασης αφορά μόνο τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων έναντι του κορωνοϊού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται στο άρθρο 151 του νομοσχεδίου η παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου, για τις ανάγκες φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κλπ., και των κτιρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Παρατείνονται δε για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();