πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Δημόσιο-ΟΤΑ: Ολόκληρο το Ν/Σ για Εσωτερικούς Ελεγκτές παντού

Σε επίσημη δημόσια διαβούλευση ετέθη στις 23 Φεβρουαρίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Σύμφωνα με το αρ.2, οι ρυθμίσεις περί εσωτερικού ελέγχου έχουν εφαρμογή σε όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίζονται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, δηλαδή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

ΠΩΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η παρ.9 του αρ.9 ορίζει ότι « το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) οργανώνει ειδικό Πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Το ειδικό Πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου ».

Βάσει τη παρ.7, « η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από Υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι διαθέτουν το Πιστοποιητικό ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ.9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. »

Υπάρχει και μεταβατική διάταξη, στην παρ.1 του αρ.32, σύμφωνα με την οποία « μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος πιστοποιήσεων της παρ.9 του αρ.9, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από Υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων κάθε Φορέα ».

 

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ειδικά για τους ΟΤΑ, η παρ.2 του αρ.9 αναφέρει ότι « στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με κριτήρια τον αριθμό των Υπαλλήλων που υπηρετούν στον Φορέα και το ύψος του προϋπολογισμού τους ».

Βάσει της παρ.3 του ίδιου άρθρου, « δύο ή περισσότεροι Φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των κριτηρίων της παρ.2, καθώς και της παρ.4 του αρ.23, μπορούν να συστήσουν κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ».

Δίνεται πάντως και η δυνατότητα να ανατεθεί σε ιδιώτες, καθώς η παρ.5 προβλέπει ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο.

 

OI ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το αρ.8 προβλέπει ότι στους Φορείς (δηλαδή και στους ΟΤΑ), ανάλογα με την οργανωτική δομή και το μέγεθός τους, συστήνεται “Επιτροπή Ελέγχου” που εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του Φορέα.  

Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης. Απαρτίζεται από 3 ή 5 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Φορέα και διαθέτει ελεγκτική εμπειρία και γνώση της δραστηριότητας αυτού.

 

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();