πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4777/21 (ΦΕΚ 25/17.02.2021 τεύχος Α’) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Στο Άρθρο 220
1. Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.

1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης μαθητών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως μετά από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, με αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία αποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου ή από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήμου, καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη μεταφορά των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.

Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προ- ηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.
 1. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, β) σε μονάδες διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.
 2. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόμητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.
 3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
 4. Οι ακριβείς σχολικές και χωροθετικές ανάγκες κατασκευής αιθουσών για την εφαρμογή του παρόντος προκύπτουν από έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4379/2016 (Α΄ 63).
 5. Για τον καθορισμό των κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων της παραγράφου 3, εφαρμόζεται η υπ’αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 (Β΄ 635) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκτός από την παράγραφο 4 αυτής σχετικά με το εμβαδόν του χώρου. Οι χώροι που επιλέγονται δεν απαιτείται να είναι χαρακτηρισμένοι ως «σχολικοί», ούτε απαιτείται η ύπαρξη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε περίπτωση ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.
 6. Τα κριτήρια καταλληλότητας της προηγούμενης παραγράφου εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και γ) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Η επιτροπή εκδίδει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της απόφασης των υπουργών της επόμενης παραγράφου.
 7. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο: αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήμα.
 8. Στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αναγράφεται ότι η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο. Παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διατήρησης της σχολικής αίθουσας και ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνσή της, θεωρουμένης αυτής αυθαίρετης. Θέση άδειας για την καθαίρεση και απομάκρυνσή της επέχει η υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου.
 9. Για την εκτέλεση των με αριθμό 66981/Δ1/ 27.4.2018 (Β΄ 1586) και Φ.15/27268/Δ1/21.2.2019 (Β΄ 623- διόρθωση σφάλματος Β΄ 745) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αναθέτουσα αρχή ως φορέας εκτέλεσης της τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών του παρόντος είναι αποκλειστικά η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε..
 10. Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των δήμων που δεν περιλαμβάνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, κάθε δήμος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τον ορίζει ως δήμο στον οποίο εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είτε α) αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια και προσωρινή τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είτε β) αποστέλλει αίτημα για τοποθέτησή τους στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., το οποίο κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για να επιληφθεί η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., οι δήμοι στο αίτημά τους υποδεικνύουν συγκεκριμένες υφιστάμενες σχολικές μονάδες ή αδόμητα γήπεδα στα οποία θα τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες και για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).
 11. Όταν την τοποθέτηση των προσωρινών σχολικών αιθουσών αναλαμβάνει ο Δήμος, δεν εκδίδεται η απόφαση της παραγράφου 8, αλλά σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, για την έκδοση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9.
 12. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο οικείος Δήμος υποχρεούται να προβεί σε μετεγκατάσταση των μαθητών σε μόνιμες σχολικές δομές προσχολικής εκπαίδευσης είτε με ανέγερση είτε με μίσθωση. Η κατασκευή της μόνιμης αίθουσας γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις σε χώρους που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 13. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).
 14. Όταν αναθέτουσα αρχή για την τοποθέτηση των αιθουσών είναι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 15. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τοποθέτησης αιθουσών σε παραδοσιακούς οικισμούς.
 16. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 17. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.12.2020. [8] (παρατάθηκε έως 31.12.2021 βλ. παρατήρηση 10)
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();