πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΑΑΔΗΣΥ απαντάει μόνο σε ότι δεν βρίσκεται στην ιστοσελίδα της

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει ότι με βάση τις αρμοδιότητές της, δύναται να απαντά σε ερωτήματα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως, μόνον εφόσον οι πληροφορίες που ζητούνται δεν είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τα πιο πάνω κριτήρια.
Το κείμενο αφορά την υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Ειδικότερα, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα προς αυτήν έγγραφα ερωτήματα, καθώς και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε αυτά, προβαίνει στην εξέταση των ζητημάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, αλλά και ειδικότερο νομικό ενδιαφέρον και τα οποία χρήζουν σχετικής ερμηνείας.

Οι κυριότεροι από τους τρόπους αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

 Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών
 Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τον ν.4412/2016 (έκδοση δευτερογενούς δικαίου) και τις
τροποποιήσεις του
 Έκδοση και διαρκής επικαιροποίηση Προτύπων Τευχών και Υποδειγμάτων Διακηρύξεων
 Ανάρτηση στον ιστότοπο της Αρχής των συχνότερων Ερωτήσεων-Απαντήσεων (FAQs), διεύθυνση http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq- gia-to-n-4412-2016
 Υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια και έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργεία, προς το σκοπό βελτίωσης των ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ετσι έχει δημοσιεύσει εικοσιπέντε Κατευθυντήριες Οδηγίες, Πρότυπα Τεύχη που επικαιροποιούνται, Σειρά υποδειγμάτων διακηρύξεων, Τεχνικωές Οδηγίες, Οριζόντιες διευκρινίσεις, ενημερωτικά έγγραφα και οδηγίες, συμβουλές σε συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Επιπλέον η Αρχή, ασκώντας τις εκ του Νόμου αρμοδιότητές της, εισηγείται προς τα αρμόδια εθνικά όργανα, ρυθμίσεις για την απλούστευση, συμπλήρωση και αναμόρφωση των κείμενων διατάξεων

Τέλος η Αρχή διατηρεί σημαντικές ελεγκτικές αρμοδιότητες τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι όσον αφορά τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες της Αρχής, οι δράσεις της επικεντρώνονται στην υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, των αναθετόντων φορέων και των οικονομικών φορέων, μέσω γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τον σκοπό εξασφάλισης ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου, αποφυγής αντιφατικών ερμηνειών και άρσης αμφισβητήσεων που τυχόν προκύπτουν από τη γραμματική διατύπωση συγκεκριμένης διάταξης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η συμβουλευτική αρμοδιότητά της δεν περιλαμβάνει:
α) εκτίμηση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών ή επιλογή των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε αυτούς, ιδίως στο πλαίσιο εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών, αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στους ανωτέρω φορείς και τα αρμόδια συλλογικά όργανα,
β) επίλυση εσωτερικών διαφωνιών μεταξύ των οργανικών μονάδων των αναθετουσών αρχών, ιδίως για θέματα αρμοδιότητας βάσει των οργανωτικών τους διατάξεων.
Αντίθετα, η Αρχή επεξεργάζεται ερωτήματα από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια εάν έχουν όντως προκύψει αποκλίσεις και δυσχέρειες τέτοιου βαθμού κατά την εφαρμογή των ερμηνευμένων διατάξεων, ώστε να καθιστούν αναγκαία την παρέμβασή της, προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό νομικό πρόβλημα.
Τέλος, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού εισερχομένων ερωτημάτων από μεμονωμένα στελέχη αναθετουσών αρχών, χωρίς να έχει προηγηθεί απόπειρα διαβούλευσης στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εσωτερικών τους λειτουργιών και διαδικασιών στη βάση της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων μέσων και της διοικητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συνιστάται να ακολουθείται η ηλεκτρονική διαβίβαση διοικητικών εγγράφων που συντάσσονται με τους νόμιμους τύπους και περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.

Διαβάστε όλο το έγγραφο ενημέρωσης

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();