πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Εισαγγελικός έλεγχος για την υλοποίηση της σύμβασης του έργου της αποκομιδής των σκουπιδιών από τον Δήμο Ρόδου!

-«Αυτεπαγγέλτως» εξετάζεται αν τυχόν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος από επιτελείς της καθαριότητας, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
-Το πρώτο αίτημα της αναδόχου, δια υπομνήματος, είχε απορριφθεί καθώς είχε κριθεί ότι πρόκειται για αστικής φύσεως διαφορά
-Στην δικηγορική εταιρεία «Ρέμελης και Συνεργάτες» έχει ανατεθεί ο έλεγχος της σύμβασης για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Οριστικοποιείται, καθόσον διαπιστώνεται αδυναμία εξεύρεσης συναινετικής λύσεως, το «διαζύγιο» μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ένωσης εταιρειών που έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Η κοινοπραξία «Enact AE – Στηριξις Τεχνική ΑΕ» και οι δύο εταιρείες μεμονωμένα είχαν υποβάλει ειδικότερα πολυσέλιδο υπόμνημα απαντήσεων σε όσα τους αποδίδει ο Δήμος Ρόδου και περαιτέρω το κοινοποίησαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με το πρώτο υπόμνημα ζήτησαν, όπως έγραψε η «δημοκρατική», από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου να ερευνηθεί η τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων, όπως ενδεικτικά της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών.
Το δια του αρχικού υπομνήματος αίτημα είχε απορριφθεί από την Εισαγγελέα Υπηρεσίας που διέγνωσε ότι η διαφορά είναι αστικής φύσεως χωρίς ποινικό χαρακτήρα. Είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως, τονίσει σε σχετική σημείωση της ότι η ένωση εταιρειών δύναται να εξειδικεύσει περαιτέρω σε τι συνίστανται οι ποινικές ευθύνες και να υποβάλει σχετική μήνυση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε η υποβολή δεύτερου υπομνήματος που προκάλεσε την διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Πταισματοδίκη Ρόδου.
Θυμίζουμε ότι η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της συγκεκριμένης σύμβασης οδήγησε στην έκδοση της υπ’ αριθ. 517/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, όπως υποστηρίζει η κοινοπραξία, παράνομα ανακλήθηκαν, κατ’ επίκληση αιτιολογίας περί δήθεν παρανομίας τους, οι υπ’αριθ. 230/2018 και 506/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, επί των οποίων υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση μαζί της.
Αποφασίστηκε παραπέρα η λύση της συμπληρωματικής συμβάσεως και η βεβαίωση εις βάρος του αναδόχου των επιστρεπτέων ποσών.
Η κοινοπραξία διατείνεται ότι όσοι εισηγήθηκαν ή αποφάσισαν την έκδοση της υπ’ αριθ. 617/2020 απόφασης γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δύο ανακληθείσες αποφάσεις έχουν κριθεί νόμιμες με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του σχεδίου της συμπληρωματικής Σύμβασης όσο και με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 και παρά ταύτα ενήργησαν επί σκοπώ σοβαρότατης βλάβης, έως του βαθμού της πλήρους οικονομικής και ηθικής εξουθένωσής της. Ζητείται επιπλέον να ερευνηθεί η τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων, όπως ενδεικτικά της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας από τα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Υπηρεσία Καθαριότητας) του Δήμου και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που εισηγήθηκαν και ενέκριναν την αναδρομική περικοπή του τμήματος της κύριας σύμβασης κατά ποσοστό 50% και απέρριψαν στο σύνολό τους, τους λογαριασμούς Μαΐου – Αυγούστου 2020 λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών και πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.
Η κοινοπραξία διατείνεται ότι παραβιάστηκαν συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη διαδικασία ελέγχου εντός μηνός των υποβαλλόμενων λογαριασμών και έκδοσης των πρωτοκόλλων, κλήσεως σε συμπλήρωση δικαιολογητικών και σε συμμόρφωση επί πλημμελούς εκτέλεσης, επιβολής περικοπής αναλογικής προς το μέρος που δεν εκτελέστηκε και μόνον επί μη συμμορφώσεως του αναδόχου, επειδή εισηγούνται περικόπτουν αναδρομικά με παράνομη αιτιολογία αμοιβές ίσες προς το 50% του τιμήματος της Σύμβασης για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
Ισχυρίζεται ότι επειδή αρνούνται την πληρωμή των λοιπών υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν στο επίδικο διάστημα και αφορούν τα λοιπά αντικείμενα της σύμβασης (αποκομιδή ογκωδών, μηχανοκίνητο καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, χειρωνακτικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων αποψιλώσεις, αποκομιδή επιστηλίων καλαθιών, μηχανική χορτοκοπή κλαδοκοπή, μεταφορά απορριμμάτων ΑΣΑ, διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) για τα οποία δεν διατυπώθηκε οιαδήποτε (ούτε καν αβάσιμη όπως στην περίπτωση της αποκομιδής αστικών απορριμμάτων) αιτίαση και η αξία τους ανέρχεται σε 1.093.801,85 € για το διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο 2020, με αποτέλεσμα να έχουν προκαλέσει κυριολεκτικώς την οικονομική καταστροφή της.
Συνοπτικώς στο πολυσέλιδο υπόμνημά της η κοινοπραξία υπεραμύνεται της νομιμότητας αλλά και της σκοπιμότητας της υπογραφής της συμπληρωματικής συμβάσεως από την απελθούσα δημοτική αρχή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι, η μείωση στον τουρισμό αποτυπώθηκε ως προς την εκτέλεσή της στο γεγονός ότι δεν απαιτήθηκε το ίδιο προσωπικό όσο τις προηγούμενες δύο χρονιές (2018, 2019) και η τιμολόγηση του πενταμήνου Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020 υπολείπεται του αντίστοιχου περσινού κατά 43,52%. Τονίζει ότι τιμολογήθηκε η αληθής παροχή των οικείων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και όχι η συμβατικά προβλεπόμενη αμοιβή ενώ άλλωστε παρά τη μείωση του απορριμματικού φορτίου είναι αναμφισβήτητο ότι εξακολουθούσε να συλλέγει πολύ περισσότερο του 50%, συνεπώς και ποσότητες που θα έπρεπε να συλλέγει ο Δήμος.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι οι απαιτήσεις στην αποκομιδή των απορριμμάτων είναι περισσότερες από αυτές που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις της κύριας σύμβασης και ειδικότερα ότι από τις εννέα συνολικά βάρδιες αποκομιδής απορριμμάτων που έχουν υπολογιστεί ότι απαιτούνται εκτελεί ανά ημέρα δώδεκα βάρδιες.
Χαρακτηρίζει παντελώς παράνομη και αντισυμβατική την περικοπή του τιμήματος 50% της κύριας σύμβασης για αόριστες πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου και επισημαίνει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έθεσε υπόψιν της καμία παρατήρηση επί της παροχής των υπηρεσιών της.
Στο μεταξύ με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ανατέθηκε σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων δικηγορικό γραφείο του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος της συγκεκριμένης διοικητικής σύμβασης.
Ο Δήμος Ρόδου ειδικότερα αποφάσισε την ανάθεση προς την εταιρεία με τη επωνυμία «Ρέμελης Τσιρωνάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» της «αντιδικίας» με την ανάδοχο ένωση εταιρειών του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων στον Δήμο Ρόδου. Στην εισήγηση που ψηφίστηκε αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι εκκρεμεί αρμοδίως η εξέταση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει από την εκτέλεση της διοικητικής συμβάσεως για τα οποία αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, ότι καλούνται τα μέλη της Ε.Π.Π.Ε., λοιποί εισηγητές εμπλεκόμενων αρμοδίων υπηρεσιών και τέλος τα αιρετά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, να διαχειρισθούν με αίσθημα ευθύνης διοικητικές διαφορές επί συμβάσεων αντικειμένων συνολικού ύψους 14.185.321,75 ευρώ, ήτοι τεράστιου μεγέθους δημόσιας-δημοτικής περιουσίας, που στις ζοφερές συνθήκες που από το 2010 με έξαρση από τον Μάρτιο του 2020 βιώνει η χώρα και ολόκληρη η κοινωνία, μεγεθύνονται ακόμη περισσότερο οι ευθύνες τους προκειμένου στα πλαίσια της νομιμότητας να προστατευθεί το δημόσιο και δημοσιονομικό συμφέρον του Δήμου Ρόδου.
Τονίζεται επίσης ότι η ανάδοχος εταιρεία προέκρινε την υποβολή Υπομνήματος Αντιρρήσεων… «όχι κατά τα προβλεπόμενα επί της διοικητικής διαδικασίας, αλλά με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτού στην καθόλα άνευ δικαιοδοσίας να κρίνει ζητήματα διοικητικών διαφορών ουσίας Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».
Οπως αναφέρεται στην εισήγηση:
“ειδικότερα με την ως άνω κοινοποίηση, αξιώνεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, να ερευνηθεί η τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων «όπως ενδεικτικά της παράβασης καθήκοντος», και αν χωρίς δικαιοδοσία, καλείται να ταχθεί η Εισαγγελική Αρχή o priori υπέρ των θέσεων αυτής, σε κρίσιμα εκκρεμή ζητήματα διαφορών από διοικητική σύμβαση με δημοσιονομικές προεκτάσεις βλάβης του Δήμου Ρόδου από παράνομες πρακτικές, για τις οποίες εκκρεμούν σε βάρος της διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, υποκαθιστώντας έτσι όχι μόνο τις κατά τον νόμο αρμοδιότητες και τη τελική κρίση της Διοίκησης, αλλά και τη δικαιοδοσία, τις αρμοδιότητες, τον έλεγχο και τη κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων και δη σε πρώτο βαθμό του Διοικητικό Εφετείου Πειραιώς και σε δεύτερο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υποδεικνυόμενης συγκεκριμένα μάλιστα και υπόδειξης προς την Εισαγγελική κατεύθυνση άσκησης της ποινικής δίωξης για την διάπραξη τάχα του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος, το Υπόμνημα καταλήγει με ευθείες αναφορές κατά των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) και με πλάγιες αναφορές και κατά των επί της υπ. αρ. 617/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λοιπών εισηγητών, που παραλείποντας να τους κατονομάσει, σαφώς αναφέρεται στους επίσης εισηγητές Δήμαρχο Ρόδου και Νομικό Σύμβουλο”. Χαρακτηρίζεται η διαδικασία στην εισήγηση ως «παρελκυστική».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();