πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Τι ψηφίστηκε για τις αποδοχές Αιρετών και μετακλητών ΟΤΑ που είναι Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 26/19.2.2021, ημ/νία κυκλοφορίας 20.2.2021) ο νέος νόμος 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Στο άρθρο 19 «Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών», προβλέπεται το εξής:

« 12. Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών Υπαλλήλων ή συνεργατών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού ή οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα Αιρετών Ο.Τ.Α. ή διορίζονται ή αναλαμβάνουν θέση σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή μέλη πλήρους απασχόλησης, μπορούν να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, πλην της ειδικής αμοιβής του άρθρου 11, είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπώνται, διορίζονται ή την οποία αναλαμβάνουν.

Οι Υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου διατηρούν τυχόν προσωπική διαφορά που λάμβαναν στις αποδοχές τους, η οποία προσαρμόζεται αναλόγως, προκειμένου ο Υπάλληλος να μη λάβει, με την επιφύλαξη της παρ.3 του αρ.12, συνολικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούταν την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. »

 

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, να σημειωθεί ότι αυτές περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α’ του νέου νόμου. Η παρ.1 του άρθρου 48, ορίζει ότι « οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ τίθενται σε ισχύ από 1ης.6.2021. »

 

Μπορείτε να δείτε το ν.4778/2021, ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();