πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα: ΟΛΑ όσα πρέπει να γνωρίζουν Δημόσιοι - Δημοτικοί Υπάλληλοι

Το ζήτημα της αναγνώρισης από δημόσιο υπάλληλο προϋπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός δημόσιου τομέα είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απασχολεί επί πολλά χρόνια υπαλλήλους του Δημοσίου που έχουν εργαστεί -πριν την πρόσληψή τους- είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων αναγνωστών του epoli.gr - κυρίως διορισθέντων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων με την 3Κ - σήμερα αναλύουμε-παρουσιάζουμε το ζήτημα.

Την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα ρυθμίζει η Πολιτεία με το υπ’ αριθμ. 69/2016 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 127/13.07.2016) με τίτλο «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου.

Το ανωτέρω Π.Δ. εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αλλά και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζεται ο ανωτέρω Κώδικας. Επίσης, οι ρυθμίσεις του διατάγματος καταλαμβάνουν και τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Σύμφωνα με το Π.Δ. προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα (δηλαδή εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), η οποία μπορεί να αποδειχθεί, μπορεί να αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων μετά τη μονιμοποίησή τους. Προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι η προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από επτά (7) χρόνια εφόσον ο υπάλληλος έχει εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Αν η εργασιακή σχέση είναι μερικής απασχόλησης ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντίστοιχα.

Εφόσον σε κάποιον υπάλληλο αναγνωριστεί προϋπηρεσία μετά τη μονιμοποίησή του, αυτός δύναται να ενταχθεί μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό ένταξης.

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου. Απαιτείται, όμως, να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 νοείται τόσο η εξαρτημένη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα όσο και η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή.

Η προϋπηρεσία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Επί παραδείγματι για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ, η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, για να αναγνωριστεί, θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου. Ομοίως, σε περίπτωση που σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης, για την απόκτηση αυτής απαιτείται ειδική άδεια (π.χ. χειριστή μηχανήματος έργου), ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας μετά την απόκτηση της άδειας.

Περαιτέρω για να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συνάφεια κρίνεται σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού. Από τη στιγμή που θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, οι έννομες συνέπειες αυτής της αναγνώρισης, δηλαδή η βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, δεν επηρεάζονται ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής του αντικειμένου της εργασίας του, δηλαδή ακόμα και αν απασχοληθεί με μη συναφές αντικείμενο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο υπάλληλος πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Εφόσον παρείχε μισθωτή εργασία:

1.- Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται.

2.- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.

3.- Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.

4.- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

Β. Εφόσον ασκούσε ελευθέριο επάγγελμα ή απασχολούνταν με έμμισθη εντολή:

1.- Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

2.- Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

3.- Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της. Ως στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

4.- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();