πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ψηφίστηκε η παράταση για τα Αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Δημόσιο

Έως την 30η Ιουνίου παρατάθηκε η θητεία των Αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβούλιων, με το άρθρο 1 εκπρόθεσμης Τροπολογίας της Κυβέρνησης στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, που ψηφίστηκε το βράδυ της 26ης/2/2021.

Ειδικότερα, ψηφίστηκε το εξής: « 1Η ισχύς της παρ.του άρθρου 178 του ν.4764/2020 (Α’256) παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021. »

Η παρ.1 του αρ.178 του ν.4764/2020, που παρατάθηκε, προέβλεπε ότι: « 1. Η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. »

Επιπλέον, ψηφίστηκε ότι: « 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 2-4 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020. ».  Σε αυτές είχαν οριστεί τα κάτωθι:

« 2. Η παράταση της θητείας των μελών σύμφωνα με την παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας.

3. Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ.1 της παρ.1 του αρ.1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/.οικ.: 78363/ 5.12.2020 (Β΄ 5350) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορούν στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του αρ.11 του Συντάγματος και του ν.4703/2020 και τα οποία συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της παρ.1, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο Φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.75 του ν.4745/2020 προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων.

4. Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1. »

 

Μπορείτε να δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο - όπου το ανωτέρω άρθρο της εκπρόθεσμης Τροπολογίας συμπεριλήφθηκε ως αρ.488 - ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();