πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Κινητικότητα: Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις (έγγραφο)

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4781/2021 (Α΄ 31), στο Κεφάλαιο Δ΄ του οποίου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα του ενιαίου συστήματος κινητικότητας.

Αναλυτικά:
Με τις διατάξεις του αρ. 490 του ν. 4781/2021 θεσπίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

«1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».
Η παρ. 1 ισχύει και για τον κύκλο κινητικότητας του έτους 2020.
Η προθεσμία για την έκδοση των σχετικών πράξεων μετακίνησης του προσωπικού αποκλειστικά στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) παρατείνεται έως τις 8.3.2021, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις απόσπασης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι αποφάσεις μετάταξης και να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ).

Αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος.
Η παρ. 3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1, εφαρμόζονται και για όσες αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος οι υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 στις υπηρεσίες υποδοχής των υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();