πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Κινητικότητα: Ξεκινάει ο πρώτος κύκλος 2021 - Προθεσμίες & διαδικασία (εγκύκλιος)

Την έναρξη του πρώτου κύκλου κινητικότητας για το 2021 σηματοδοτεί εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Με την εγκύκλιο «καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 19/4/2021.
Ειδικότερα, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ φορείς καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους και την αποστολή των αιτημάτων τους εγκαίρως προς τον αρμόδιο ΟΤΑ ή την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να καταχωρίσουν και να υποβάλουν εμπροθέσμως το σχετικό αίτημα. Για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας», προστίθεται στην εγκύκλιο.

Αναφορικά με την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, προβλέπεται ότι: 

Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει) καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έχει αλλάξει, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:

Πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς:

Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει άμεσα, η αλλαγή που επέρχεται είναι η εξής: Πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, εκτός από τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν πλέον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.

Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:

Τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τα δικά τους αιτήματα καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως επίσης και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, οπότε και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους, θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ). Επιπλέον, τα αιτήματα των Ανεξάρτητων Αρχών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από κάποιο Υπουργείο, αλλά οι φορείς αυτοί θα οριστικοποιήσουν και θα υποβάλλουν οι ίδιοι τα αιτήματά τους κατά το στάδιο αυτό.

Τα επόμενα στάδια του Κύκλου Κινητικότητας παραμένουν ως έχουν.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();