πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

"πρΟΤΑση εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου": Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) για τον Δήμο Χαλανδρίου

Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελούν ένα από τα πιο βασικά κομμάτια για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας Ο.Ε.Υ. σωστά δομημένος, με σαφείς αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων, με δια τμηματικές συνεργασίες, δημοκρατική λειτουργία και στελεχωμένος με τις κατάλληλες ειδικότητες όσο αναφορά το προσωπικό, μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα με δημιουργία και ανάπτυξη οριζόντιας πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας Συντονιστικά συμβούλια, Ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες.  

Κατά τη γνώμη μας πιστεύουμε ότι ένας Ο.Ε.Υ. θα πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές αρχές:
  • Βασικός οδηγός για την κατάρτιση ενός Ο.Ε.Υ. θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αναγκών του φορέα, μέσω της αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και της απεικόνισης των μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό και υπηρεσίες..
  • Οι αρμοδιότητες των οργανωτικών δομών, που θα αναγράφονται στους Ο.Ε.Υ. θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών.
  • Θα πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση της διοίκησης. Οι οργανωτικές δομές θα πρέπει να είναι ευέλικτες και ο αριθμός των τμημάτων κάθε διεύθυνσης να μην υπερβαίνει τα πέντε με έξη. Το μοντέλο οργανισμού με λίγες διευθύνσεις με μεγάλα τμήματα οδηγεί σε προβλήματα διοίκησης από τον προϊστάμενο.
  • Κάθε οργανωτική δομή θα πρέπει να διέπετε και να αποτυπώνεται αυτό στον οργανισμό, από την ιεραρχική δομή: Γεν. Διευθυντής, Προϊστάμενος, Τμηματάρχης. Αυτοτελή τμήματα θα πρέπει να είναι λίγα σε αριθμό.
  • Συγχώνευση των οργανωτικών μονάδων που έχουν συναφές αρμοδιότητες ή το αντικείμενο της εργασίας τους είναι παρόμοιο.
  • Για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του φορέα κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει πρόβλεψη στον Ο.Ε.Υ. στο τομέα των κενών οργανικών θέσεων, η πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του φορέα.
  • Θεσμοθέτηση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου που θα διαπιστώνουν τις αδυναμίες της οργάνωσης του φορέα, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό ώστε να αντιμετωπίζονται επιτυχώς τυχόν μελλοντικά προβλήματα. Συγχρόνως θα πρέπει να ενσωματωθούν τα θέματα ποιότητας και Αξιολόγησης τα οποία θα διέπουν την λειτουργία του Οργανισμού.
  • Ο Ο.Ε.Υ θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα οριζόντιους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.
  • Για την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού, θα πρέπει στον Ο.Ε.Υ. μεταξύ των κλάδων που κρίνονται για προϊστάμενοι, να αναγράφεται συνδυαστικά το «εν ελλείψει» και το «ή». Ο συνδυασμός αυτός θα δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης σε όλο το προσωπικό των ΟΤΑ που επιθυμεί να κριθεί σε θέση προϊσταμένου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας θα πρέπει να έχει την κάτωθι διοικητική διάρθρωση:

Σχέδιο Πρότασης της Κεντρικής Οργανωτικής Δομής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλανδρίου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

·         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.

·         ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

·         ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ .

·         ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ.

·         ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

·         ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1.Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών.

2. Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης.

3. Τμήμα Ληξιαρχείου.

4. Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων.

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. Τμήμα Μονίμου  Προσωπικού.

2. Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου.

3. Τμήμα Μισθοδοσίας.

4. Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στατιστικής.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Τμήμα Λογιστηρίου.

2. Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία).

3. Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.

4. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

5. Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

6. Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.             Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών Ανάθεσης Έργων και   Μελετών.

2.             Τμήμα Έργων.

3.             Τμήμα Αυτεπιστασίας και Τεχνικών Συνεργείων.

4.             Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.

  

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π

  1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεντρικού ΚΕΠ

  2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Κεντρικού ΚΕΠ

  3. Τμήμα για κάθε Περιφερειακό ΚΕΠ.

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


1.   Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

2.   Τμήμα Ποιότητας  και Εσωτερικού Ελέγχου.

3.   Τμήμα Πληροφορικής .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

2. Τμήμα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

3. Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

2. Τμήμα Μελετών.

3. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης.

·                Γραφείο Καθαριότητας .

·                Γραφείο Ανακύκλωσης.

·                Γραφείο Βιοαπόβλητων.

·                Γραφείο  Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων -Διαχείρισης Ογκωδών και κλαδιών.

 4. Τμήμα Επισκευής ,Κίνησης ,Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.

 

ΔΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

1. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

3. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

1.                                    Τμήμα Παιδείας , Φροντίδας Σχολικών Μονάδων  και Δια Βίου Μάθησης.

2.                                    Τμήμα Προγραμματισμού Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Νέας Γενιάς

3.                                    Τμήμα Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.      Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων .

2.      Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

3.      Τμήμα  Δημοτικής Φιλαρμονικής.

4.      Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης.

5.      Εργαστήρι Χορού.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Με τμήματα κάθε παιδικό σταθμό του Δήμου).  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1.      Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.ΑΠ.Η).

2.      Δημοτικά Ιατρεία.

3.      Τμήμα Κοινωνικής Παρέμβασης και Αλληλεγγύης.

4.      Τμήμα Πρόνοιας Εποπτείας, Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας.


πρΟΤΑση

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();