πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Με τροπολογία παράταση στην παρακράτηση του 60% των ΚΑΠ για ληξιπρόθεσμες

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση της Ε. Οδηγίας 2019/878 παρατείνεται η παρακράτηση του 60% για ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων και για το 2021.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει:
Άρθρο 5 Eπιχορήγηση φορέων της γενικής κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους

Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4281/2014 (Α’ 160).

Η παράγραφος 2.α. του άρθρου 6 του νόμου 4281/2014 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό 60% επί των ποσών που καταβάλλονται στους ΟΤΑ κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σ’ αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του νόμου 3852/2010 (Α’ 87).

Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του δικαιούχου διενεργείται από το 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
Αν οι ΟΤΑ ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται.

Η ισχύς της παραγράφου ένα αρχίζει από την 30ή 1 Ιουλίου 2020.

Τι λέει σήμερα η παρ. 2.α του άρθρου 6 του νόμου 4281/2014

2.α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();