πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Παράταση της απογραφής Παιδικών Σταθμών μέχρι 31/12/21

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών)»
Στο Άρθρο 1 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αναφορικά με την καταληκτική προθεσμία διενέργειας απογραψής της περιουσίας των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφορικά με την καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαμορψώνεται ως εξής:

Αρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

  1. Τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου δήμου υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2021 στη διενέργεια απογραψής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.
  2. Η έκθεση απογραψής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφειτα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();