πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Ανανεώθηκε το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών επικαιροποίησε το “Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης”.

Επισημαίνεται ότι για 1η φορά στη νέα έκδοση περιελήφθησαν στο Μητρώο και τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους «να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα των εγγραφών, κατά λόγο αρμοδιότητας, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωση τους».
Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του Μητρώου είναι η καταγραφή των Δημοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα, όπως ο Τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.51 του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.6 του αρ.4 του ν.1943/1991, την παρ.6 του αρ.3 του ν.3229/2004, το αρ.36 του ν.4170/2013 και εκάστοτε ισχύουν.
Στο Μητρώο περιλαμβάνονται ειδικότερα, α) ανά εποπτεύον Υπουργείο και β) ανά ΟΤΑ, με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, όλοι οι Φορείς εποπτείας τους, διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο Δημόσιο Τομέα του αρ.51 του ν.1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.
Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του Μητρώου έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Σε αυτήν την νεότερη έκδοσή του, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει. Προκειμένου δε τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στο Υπουργείο, θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες οργανικές μονάδες, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν το σύνολο των σχετικών προτάσεων – παρατηρήσεων, ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται η ανάγκη ορισμού σε κάθε

- Υπουργείο (συμπεριλαμβανόμενης της Α.Α.Δ.Ε.) και
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

αρμοδίων οι οποίοι, έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, θα επικοινωνούν με το Υπουργείο, κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης του Μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από όσους δεν το έχουν ήδη πράξει, να προβούν στον ορισμό Υπευθύνων.

Δείτε σχετικά:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();