πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Σε ισχύ ο νέος Νόμος για τις άδειες γονέων και στο Δημόσιο (Εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε την 7η Ιουλίου Εγκύκλιο με θέμα τη « Χορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν.4808/2021 (Α΄ 101) για την προστασία της οικογένειας ».

Από τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο, επισημαίνουμε (δεδομένης της σπουδαιότητάς τους) τα εξής αποσπάσματα:

 Α] « Σύμφωνα με το αρ.165 του ως άνω νόμου η έναρξη ισχύος του Μέρους ΙΙΙ αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 19 Ιουνίου 2021. »

Β] « Οι άδειες του Κεφαλαίου Α’ εφαρμόζονται σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους ΓΟΝΕΙΣ, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του αρ.1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ όπως ορίζεται στο αρ.14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), με ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του αρ.115 του ν.4052/2012 (Α` 41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι για τους εργαζόμενους στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ θα ακολουθήσει Εγκύκλιος αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς ωστόσο να αίρεται μέχρι την έκδοση αυτής η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του νόμου που έχουν ΑΜΕΣΗ εφαρμογή. »

Η Εγκύκλιος αναφέρεται αναλυτικά, περιέχοντας και παραδείγματα εφαρμογής:

- στην άδεια πατρότητας βάσει του αρ.27 του νέου νόμου,

- στη γονική άδεια του αρ.28 (διάρκεια, προϋποθέσεις χορήγησης, επίδομα, διαδικασία χορήγησης, συνδεόμενα δικαιώματα),

- στην άδεια φροντιστή του αρ.29 (σύμφωνα με την περ. στ΄ του αρ.26 ως φροντιστής ορίζεται ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο),

- στην απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρως βίας του αρ.30,

- στις «ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας» του αρ.31.

 

Γ] « Oι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εφαρμόζονται ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους ΓΟΝΕΙΣ, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του αρ.1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης: στον ιδιωτικό τομέα, σε Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, όπως ορίζεται στο αρ.14 του ν.4270/2014 (Α` 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία, σε υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, όπως ορίζεται στο αρ.14 του ν.4270/2014 (Α` 143) με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και σε όσους απασχολούνται με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του αρ.115 του ν.4052/2012 (Α` 41). »

Η Εγκύκλιος περιέχει Ενότητες για:

- την επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία,

- την άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

- τις Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,

- την άδεια φροντίδας τέκνου,

- την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου,

- την άδεια γάμου,

- την άδεια προγεννητικών εξετάσεων,

- το μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία,

- την άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους,

- την άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών,

- την άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών,

- την άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες για την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Αναλυτικότερη ενημέρωση για το νέο Νόμο 4808/2021 στο πλήρες κείμενο της αριθμ. 47972/7.7.2021 Εγκυκλίου.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();