πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

Απλήρωτες υπερωρίες: Μέχρι πότε διεκδικούνται & ποιες οι διαφορές με την «υπερεργασία»

Ο νόμος λέει ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται υπερωριακά δικαιούται αμοιβή.

Μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις του για την υπερωριακή εργασία εντός πέντε ετών στον ιδιωτικό τομέα και εντός δύο ετών στο δημόσιο τομέα.

Για περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν πληρώνει τις νόμιμες υπερωρίες, ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει αγωγή με την οποία να ζητά την ικανοποίηση των αξιώσεών του από υπερωριακή απασχόληση.

Για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή:

  • η εργασιακή σχέση και οι όροι αυτής
  • η διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, αν πρόκειται για υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, από την οποία θα συνάγονται οι ώρες εργασίας και συνακόλουθα οι υπερωρίες, ενώ είναι δυνατόν να προσδιορίζονται κατά μέσο όρο την εβδομάδα ή το μήνα.
  • οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το ωρομίσθιο.
  • σαφής έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη νομική θεμελίωσή της (η έλλειψη δε ή ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, καθιστά την αγωγή αόριστη).

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Σύμφωνα με με τον Ν.3385/2005,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010, η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία, η πραγματοποίηση της οποίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

– Οι 5 ώρες υπερεργασίας επί πενθημέρου  είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η και

– Οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.

Με βάση τη νομοθεσία και όσα αναφέρει το dikigorosergatologos.gr,  η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ’ όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Ωστόσο οι παραπάνω επιπλέον ώρες αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Αντίθετα, η εργασία άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από σειρά διατυπώσεων και διαδικασιών έγκρισης ενώ προβλέπονται  επιπλέον προσαυξήσεις: 40% για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης  μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως ή εντός του πλαισίου των εξαμηνιαίων αποφάσεων του υπουργού Εργασίας, 60% για απασχόληση πέραν των ορίων των υπουργικών αποφάσεων και 80% για κάθε ώρα κατ´ εξαίρεση υπερωρίας,  χωρίς δηλαδή την τήρηση,  από τον εργοδότη,  των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων.

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();