πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Κινητικότητα: Στη Βουλή το Ν/Σ που καταργεί δεκάδες “παραθυράκια”

Κατατέθηκε στη Βουλή την 30η Αυγούστου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών (που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 5η έως την 19η Ιουλίου).
Το Νομοσχέδιο περιέχει και την αναμενόμενη ευχάριστη ρύθμιση για πάρα πολλούς αποσπασμένους Υπαλλήλους, που αποκτούν δυνατότητα για μετάταξη - express εκεί όπου έχουν ήδη αποσπασθεί.
Ειδικότερα, με το άρθρο 20, η Κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση σειράς διατάξεων που προέβλεπαν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (πολλές από τις οποίες βεβαίως τις είχε νομοθετήσει η ίδια…).
Η ουσία είναι ότι όσοι Υπάλληλοι τις είχαν αξιοποιήσει, δηλαδή βρίσκονται αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι με οποιαδήποτε από τις καταργούμενες διατάξεις, αποκτούν δικαίωμα μετάταξης στο Φορέα όπου είναι αποσπασμένοι.
Με απλά λόγια, εφόσον το επιθυμούν, γλυτώνουν μια για πάντα από το Φορέα όπου έχουν σήμερα την οργανική τους θέση και δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Ειδικότερα, η περίπτωση β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του κατατεθέντος Νομοσχεδίου ορίζει:
β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 και οι οποίοι υπηρετούν σε Φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ.1-9 του παρόντος, δύνανται, με ΑΙΤΗΣΗ τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ στον Φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας.
Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης του Υπαλλήλου.

Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

- οι εκπαιδευτικοί,
- όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και
- οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το αρ.36 του ν.4778/2021.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.15 του ν.4440/2016. Οι μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους Φορείς προέλευσής τους. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του αρ.27 του ν.4354/2015. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, εφαρμόζεται η περ.γ’. Στους κατά τα ως άνω μετατασσομένους εφαρμόζεται το αρ.15 του ν. 4440/2016.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει, ειδικά δε κατωτέρω όλες τις παρεκκλίσεις που τώρα καταργούνται:

https://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();