πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Δημόσιο: Οδηγίες για άρση αναστολής εργασίας, διαγνωστικά τεστ, απαλλαγή εμβολιασμού (εγκύκλιος)

Tην 61η εγκύκλιο του αναφορικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το ΥΠΕΣ.Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες προς τους δημόσιους υπαλλήλους για τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Άρση αναστολής καθηκόντων λόγω νόσησης

Μεταξύ άλλων καθορίζονται και οι διαδικασίες άρσης αναστολής των καθηκόντων για μη εμβολιασμένους σε περίπτωση που νοσήσουν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
Για το προσωπικό που έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νοσεί από κορωνοϊό Covid-19, ισχύουν τα εξής:
-Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου να γίνεται σε δημόσια δομή.
-Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή θα επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετραώρου (24) σε δημόσια δομή υγείας.
-Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσότερων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.
Στην περίπτωση αυτή και, εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, η αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με απόφαση του φορέα από την ημερομηνία καταχώρισης του κρούσματος στο μητρώο ασθενών. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση θεσπίστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της προϊσχύουσας ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας για την εβδομάδα από 13.9.2020 έως 20.9.2021 και χρόνο έναρξης ισχύος την 13η.9.2021 και ως εκ τούτου η αναστολή άσκησης καθηκόντων δύναται να αρθεί μόνο μετά την ημερομηνία αυτή και εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω ως προς τη διαδικασία διάγνωσης της νόσησης.

Διαγνωστικό τεστ και 14 μέρες μετά την δεύτερη δόση

Παράλληλα με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:
υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού και για τους οποίους προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, λόγω του ότι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αυτή, δεν εφαρμόζεται σε αυτούς η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, καθώς από τις ισχύουσες διατάξεις το προσωπικό αυτό τελεί σε αναστολή, οπότε και δεν παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση για τους υπαλλήλους, για τους οποίους προβλέπεται ως μέτρο η αναστολή καθηκόντων συνεπεία της μη συμμόρφωσής τους με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δεν ισχύει το μέτρο του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου σε αντικατάσταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς βάσει των ισχυουσών διατάξεων η αναστολή αίρεται μόνο για τις προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις περιπτώσεις (ιδίως νόσηση, πραγματοποίηση πρώτης δόσης εμβολιασμού).
Βάσει των ανωτέρω, υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ έχουν και οι υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4820/2021 και την σχετική ΚΥΑ, με την οποία επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, εφόσον παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία λόγω διενέργειας της 1ηςδόσης του εμβολίου και μέχρι την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους και την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτή.

Απαλλαγή από υποχρέωση εμβολιασμού

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμούμε απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794)έχειυποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, ήτοι υπόκειται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος αποκλειστικά για τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα του άρθρου 1 της ΚΥΑ έχουν υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ μόνο εφόσον παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία έστω και μία ημέρα εντός της εργάσιμης εβδομάδας. Το προσωπικό που απουσιάζει για παράδειγμα με μακροχρόνιες άδειες, όπως ενδεικτικά άδεια ανατροφής τέκνου ή μακροχρόνια αναρρωτική άδεια καθίσταται υπόχρεο για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με τη λήξη της μακροχρόνιας απουσίας και την επιστροφή στην εργασία με φυσική παρουσία, και μάλιστα, εφόσον απουσίαζαν κατά την 13η/9/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΚΥΑ, έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης από την υποχρέωση έναντι αντιτίμου διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και με επιβάρυνσή τους, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό. Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής και κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();